030-0054/01 – Industrial Diving and Submarine Interventions (PPZPV)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorprof. MUDr. František Novomeský, PhD.Subject version guarantorprof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV31 prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V průběhu výuky získá student vyčerpávající informace o biomedicínských podmínkách přežití člověka pod vodou, je obeznámen s úrazy a specifickými chorobnými stavy u potápěčů. Získá přehledné údaje o soudobé potápěčské technice, možnostech a podmínkách jejího využití v průmyslovém potápění. Studentu jsou dále poskytnuty informace o vdechovaných plynech, jejich čistotě a možnostech aplikace v průmyslovém potápění. Je obeznámen se soudobými prostředky komunikace pod vodou i se způsoby dokumentace místa zásahu potápěčů. Po absolvování předmětu je student schopen objektivně posoudit reálnost zásahu potápěčů pod vodou z hlediska sledovaných cílů i z aspektu bezpečnosti potápěčské činnosti. Jako budoucí bezpečnostní inženýr je připraven pro manažerskou, rozhodovací, řídící a dozornou činnost v oboru průmyslového potápění bez přímé činnosti pod vodou jako potápěč.

Teaching methods

Summary

The aim is to familiarise the student with problems of professional industrial diving and the role of divers in special interventions.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historie potápění, vynález skafandru (Siebe), vynález nezávislého dýchacího přístroje (Fleuss, Cousteau). Vývoj průmyslového potápění, speciální nasazení potápěčů. Vývoj saturačního potápění. Současný stav profesionálního potápění v Evropě a ve světě. 2. Základy fyziky pro potápěče. Tlak a jeho veličiny, hydrostatický tlak. Archimedův zákon, aplikace v potápění. Stavová rovnice plynů. Daltonův zákon parciálních tlaků. Zákon Boyleho-Mariottův. Šíření světla a zvuku pod vodou. 3. Anatomie a fyziologie potápěče. Respirační a cirkulační systém, řízení dýchání, změny funkcí pod vodou. Krev a přenos plynů. Vyrovnávání tlaku v dutinových tělových systémech. Změny senzorického vnímáni pod vodou (vidění, přenos zvuku). 4. Henryho zákon, saturace organismu inertními plyny, aplikace v potápěčské praxi. Dekomprese („off-gassing“), stanovení výstupových režimů (dekompresní tabulky, individuální potápěčský počítač). 5. Specifické úrazy a nemoci potápěčů – I. část: Poškození organizmu přímým účinkem přetlaku anebo podtlaku (barotraumata). Možnosti výskytu barotraumat v průmyslovém potápění. Pád potápěče do hloubky. Zásady prevence poškození organizmu tlakem. 6. Specifické úrazy a nemoci potápěčů – II. část: Nemoc z dekomprese, klasifikace, klinické projevy. Pozdní následky dekompresní nemoci potápěčů. 7. Samočinný nezávislý dýchací přístroj potápěče (SCUBA). Princip funkce, konstrukční typy (otevřený a uzavřený dýchací okruh) Vhodnost jednotlivých typů dýchacích přístrojů pro průmyslové potápění. 8. Dýchací zařízení s dodávkou plynu z hladiny. Celoobličejové masky a potápěčské přilby, možnosti jejich použití v průmyslovém potápění. Nebezpečí pro uživatele (hypoxie, hyperkapnie) a jeho prevence. 9. Vliv chladu na lidský organizmus, hypotermie, klinická stadia. Ochrana potápěče před sníženou environmentální teplotou. Potápěčské obleky s pasivním a aktivním principem termo- izolace. Možnosti použití v průmyslovém potápění. Hyper- termie (přehřátí) potápěče. 10. Principy komunikace pod vodou (potápěč-potápěč, potápěč- hladina). Vizuální komunikace (manuální signály), akustická ultrazvuková komunikace, technologie, princip, možnosti použití v průmyslovém potápění. Tísňová nadhladinová komunikace. 11. Používaní umělých plynových směsí v průmyslovém potápění. Hyperoxické směsi (NITROX), výhody a možnosti použití. Normoxické a hypoxické směsi (TRIMIX), možnosti použití při hloubkovém a saturačním průmyslovém potápění. 12. Metodika plánování profesionálních potápěčských operací a zásahů pod vodou. Definování zásahu, sběr a analýza údajů, plánování použití techniky, spotřeby a objemů plynu, navigace, komunikace, dokumentace a vyhodnocení zásahu. 13. Potápění ve stížených a mimořádných podmínkách a situacích. Mimořádné události pod vodou (úraz elektrickým proudem, explose), okamžitá pomoc a algoritmus dalšího postupu. Potápění v kontaminovaném prostředí (nukleární, bakterio- logické, chemické), vhodná potápěčská technika. 14. Zásady výběru osob pro profesionální potápěčskou činnost. Psychologické předpoklady a nevyhnutné medicinské parametry uchazeče. Průběžné sledování a hodnocení spůsobilosti profesionálních potápěčů. Chronická poškození zdraví u potápěčů z povolání, hodnocení, odškodňování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner