030-0055/02 – Water Supply (ZVOD)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent předmětu bude schopen po ukončení studia samostatně spořádat předkládané odborné texty v oblasti zásobování vodou, chronologicky je členit do odborných oblastí. Následně bude schopen provést základní analýzy rizikových oblastí zabývajících se technickou infrastrukturou na úseku vodního hospodářství a jejich potenciálními dopady na veřejnou infrastrukturu územních celků. Dle potřeby, na základě studia tohoto předmětu, bude schopen samostatně zpracovávat plány krizové připravenosti subjektů a podílet se na zpracování krizových plánů krajů a samosprávných územních celků. Rovněž bude schopen posuzovat a navrhovat způsoby požárního zabezpečení zastavěných území jednotlivých objektů a definovat slabé a silné stránky distribučních systémů ve vztahu k zásobování požární vodou.

Teaching methods

Summary

The purpose and importance of water supply networks, legal regulations. Determination of water demand, water quality and its protection. Water accumulation, transport and distribution. Water for fire-fighting purposes. Crises in public water supply. Plan of measures for economic mobilisation and cooperation of units in the area of water management.

Compulsory literature:

Kročová, Š.: Provozování distribučních sítí pitných vod. VŠB - TU Ostrava 2004 Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Účel a význam vodovodů. - obecný - požární - ČR - Evropská unie Základní pojmy ve vodárenství. 2. Zákonný rámec o využívání a provozování vodárenských systémů. 3. Potřeba vody, stanovení potřeb pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. - plánování potřeb - nerovnoměrnost spotřeby vody - tlakové ztráty - objemové ztráty - bezpečnostní akumulace vody 4. Doprava a rozvod vody. Předpoklady provozování vodárenských systémů. Druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. Průmyslové a požární vodovody. 5. Akumulace vody, vodojemy, kapacitní možnosti spotřeby požární vody: - dimenzování vodovodních přípojek - dimenzování vodoměrů - kombinovaná řešení spotřeby požární vody 6. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, čerpací stanice, úpravny vod, hydroforové stanice, jejich aplikační možnosti a rizika na zabezpečení požárního množství vody. 7. Požární hydranty, plnicí a odběrná místa, jejich smysl, funkce a začlenění do systému vodárenských sítí. Rizika užívání ve vztahu na kvalitu vody. 8. Kapacitní možnosti požárních hydrantů při maximálních odběrech ve vztahu k dimenzi vodovodní sítě, hydrostatickému a hydrodynamickému tlaku vody. 9. Krizové stavy, nouzová řešení, aplikační možnosti zajištění požární bezpečnosti při výpadku vodních zdrojů, narušení vodovodních sítí, vyřazení akumulací, zhoršené kvalitě vody nebo prohlášení pitné vody za užitkovou. 10. Integrovaný záchranný systém, možnosti systému, jeho řízení a formy spolupráce s vodárenskými společnostmi. 11. Vnitřní požární rozvody vody, projektování, užívání, zkoušky, rizika selhání při požáru. Praktické cvičení v různých hydraulických a hydrostatických poměrech vodárenských systémů. 12. Vysokotlaké rozvody pitné vody, kapacitní parametry, pozitiva a negativa při využívání u vysokopodlažní městské zástavby, kombinační možnosti při požárním zásahu. 13. Vliv havárií a úniku závadných látek na čistírenské procesy odpadních vod, způsoby zjišťování a řešení případů. Bezpečnostní rizika při práci čet a obyvatelstva. 14. Vnitřní havarijní plány organizace, plánování a dokumentace, kontrolní činnosti. Plán hygienicko-epidemiologických opatření. 15. Plán opatření hospodářské mobilizace a součinnosti složek na úseku vodního hospodářství.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 40  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner