030-0060/01 – Emergency Planning (HP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK321 Ing. Eva Beňová, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The target of subject is to give the students knowledge abou a system of preparing Emergency plans and the other types of plans which are prepared in safety branch. Undersading of interfaces among diferent levels and subjects which are this type of plans preparing.

Teaching methods

Summary

Havarijní plánování v ČR je souhrnem civilních řídících plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných a krizových situací. Cílem havarijního plánování je teoretická příprava a poskytnutí metodiky k zajištění připravenosti daného území na řešení mimořádných událostí, ochranu obyvatelstva, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, národního majetku a životního prostředí. Úkolem havarijního plánování je pojmenování rizik ohrožujících území kraje, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva.

Compulsory literature:

Kratochvilova D.: Havarijní plánování I-III., SPBI, Ostrava, 2002 Pacinda, Š.: Systémový přístup k havarijnímu plánování, Institut CO ČR. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha- Posuzování bezpečnostní zprávy a inspekce (příručka). Praha 1999. Neužil, J.: Mimořádné stavy v energetických odvětvích, Energetika, ČSZE, Praha. 11/98. Truchlý, J.: Havarijní plán-prostředek k předcházení a řešení stavů nouze v elektroenergetice, Energetika, 11/98. Plecháč, F.: Státní energetická inspekce, Praha - Havarijní plánování jako jedna ze základních povinností držitele autorizace na podnikání v energetických odvětvích, Energetika, 11/98. Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Other requirements are not defined

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Repeating of important terms 2. Plannink as a process 3. Accident plan of region 4. Plans of concrete actions - as a contain of Accident Plan of Region 5. The plans for solving accident in chemistry. Plan of Psysical Security for object 6. Plans of concrete actions - as a contain of external emergency plan - for zone of chemical plant, 7. Plans of concrete actions - as a contain of plans for solving radioctive accidents 8. Plans according Energetic Law (elektricity, gas, warm) 9. Floody plans 10. Alert plans 11. Other plans of concrete actions

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.