030-0066/03 – Protection of Population III (OOIII)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Linhart
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je na základě získaných znalostí umět objektivně hodnotit opatření k ochraně obyvatelstva. Znalosti aplikovat při zpracovávání středně dobých a dlouhodobých plánů.

Teaching methods

Summary

The course deals with the design of special structures and facilities of civil protection without legal subjectivity. It is also concerned with the extent and content of civil protection requirements for land use planning and the stage of structure design.

Compulsory literature:

Kovařík, J.; Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vydaní. Ostrava 2006,ISBN 80-86634-85-X Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2005. ISBN 80-86634-70-1 plk. Mgr. Martínek, B. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 2. vydání. Praha: MV GŘ HZS ČR, 2003, ISBN 80-86640-08-Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. Doc.RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva ( Usnesení lády ČR č.165 ze dnve 25. února 2008) Barnier Michel: „Pro evropskou jednotku civilní ochrany: europe aid“ – zpráva pro komisi EU, Brusel 2006. Linhart P., Šilhánek B.: Ochrana obyvatelstva v Evropě, ISBN 80-86640-55-8, MV GŘHZS Praha 2005. Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.380/2002Sb. Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů KOVÁŘ, M. Ochrana před povodněmi. Vyd. 1. Praha: TRITON, s. r. o.2004, 102 s. ISBN 80-7254-499-3 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: SPBI., 2005. ISBN 80-86634-65-5. ČSN 73 9001 ČSN 73 9010 ČSN P 73 9050 Vzorové projekty. www.emergecy.cz www.mvcr.cz

Recommended literature:

www.army.cz www.europa.eu.int www.nato.int

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Historické souvislosti vývoje ochrany obyvatelstva ve světě a v ČR Aktuální hrozby pro 21. století a ochrana obyvatelstva Současný stav a předpokládaný vývoj ochrany obyvatelstva v EU a NATO Současný stav a předpokládaný vývoj ochrany obyvatelstva (koncepce) do roku 2020 Současný stav a předpokládaný vývoj kolektivní ochrany obyvatelstva Současný stav a předpokládaný vývoj individuální ochrany obyvatelstva Ochrana obyvatelstva před atmosférickými poruchami a přírodními anomáliemi Ochrana obyvatelstva před následky terorismu a ozbrojených konfliktů Poruchy kritické infrastruktury a ochrana obyvatelstva Základy projektování zvláštních staveb pro ochranu obyvatelstva Plánování materiálních a finančních zdrojů pro ochranu obyvatelstva Příprava obyvatelstva k sebeochraně a příprava personálu zařízení civilní ochrany na zdolávání mimořádných událostí a komunikace s obyvatelstvem za krizových stavů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner