030-0068/03 – Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství (HSŘVH)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK321 Ing. Eva Beňová, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen na vysoké profesní úrovni aplikovat nejnovější poznatky z oblasti krizového plánování do oboru zabývajícího se provozováním veřejných vodovodů. Bude schopen samostatně navrhovat a tvořit různé typy krizových scénářů, vysvětlovat jejich směry a obhajovat v rámci plánování jejich strategickou potřebnost. Dle potřeby objednatelů bude schopen i současně porovnávat směry vývoje v ČR s nejnovějšími trendy v zemích EU s cílem optimalizovat nejen technická řešení, ale také investiční přiměřenost a únosnost jednotlivých investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Provozování distribučních systémů pitných vod městských a průmyslových aglomerací. Řeší problémy z hlediska udržení dobré kvality pitné vody, ekonomiky provozování systémů, optimalizaci sítí a krizovým řízením v případě mimořádných událostí. Řeší otázky vlivu monitorování na řízení systémů a řešení krizových situací.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š., Miklós, D: Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích, SPBI Spektrum, Ostrava 2019, ISBN: 978-80-7385-228-3. KROČOVÁ, Š.: Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů, SPBI Spektrum, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-7385-153-8. Nařízení vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Davidson, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Kirby, L., Deere, D., Bartram, J.: Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, WHO 2003.

Doporučená literatura:

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 6. 2016 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů. Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. Hickey, H., E.: Water Supply Systems and Evaluaiton Methods, Volume I: Water Supply System Concepts. FEMA, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1) Formou grafického znázornění a propočtu dodávek vody ověření základních metod navrhování a posuzování dodávek vody pro zastavěná území 2) Formou testu ověření znalostí provozování vodovodů pro veřejnou potřebu ve standardních a mimořádných podmínkách.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Smysl a význam výstavby městských, obecních, průmyslových a požárních vodovodů. 2.Definice hlavních rizik a chyb při plánování, vyjadřování a výstavbě distribučních sítí ze strany provozovatelů. 3.Vliv provozování vodohospodářských zařízení na udržení kvality pitné vody: vodojemy, vodovodní přivaděče, vodovodní řady, vodovodní přípojky Alternativní možnosti udržení kvality vody, její čerstvosti, sekundární možnosti zdravotního zabezpečení vody. 4.Základní předpoklady zvýšení životnosti vodovodních řadů a přípojek. 5.Vhodnost používání jednotlivých druhů trubních materiálů na pozdější ekonomiku a ztráty vody. 6.Ztráty vody v distribučních systémech 7.Monitorování distribučních sítí pitných vod 8.Bilanční pásma 9.Tlaková pásma a monitorovací zóny 10.Vysokotlaké rozvody pitné vody, kapacitní parametry, pozitiva, negativa a jejich rizika při využívání u vysokopodlažní zástavby. Kombinační možnosti při nouzovém zásobování a požárním zásahu. 11.Kapacitní možnosti požárních hydrantů, výtokových stojanů a odběrných míst při maximálních odběrech a vlivu na distribuční síť (příklady, řešení). 12.Vnitřní havarijní plány organizace, plánování, dokumentace a kontrolní činnosti. Plán hygienicko-epidemiologických opatření. 13.Integrovaný záchranný systém, možnosti systému, jeho řízení a formy kooperací činností s vodárenskými společnostmi. 14.Vliv havárií v úpravnách vody a na předávacích místech na distribuční systémy rozvodů pitných vod. Aplikační možnosti řešení (krátkodobá, dlouhodobá). 15.Řešení rozsáhlých havárií distribučního systému s mimořádně negativním vlivem na veřejnost: havárie přivaděčů a rozvodných řadů,havárie akumulací, havárie s podstatným zhoršením jakosti pitných vod z hlediska mikrobiologických a chemických vlastností Příčiny vzniku situací a variantní aplikační možnosti řešení, kooperace a koordinace situací s hygienickou službou a vodoprávními orgány. 16.Krizové stavy, nouzová řešení, aplikační možnosti zajištění požární bezpečnosti při výpadku vodních zdrojů, narušení vodovodních přivaděčů a sítí, vyřazení akumulací. Vztahy a příklady řešení při podlimitních, limitních a nadlimitních ztrátách vody v distribučním systému. Vytváření krizových plánů s vazbou na správní orgány a záchranné systémy. 17.Koncepce zabezpečení obyvatelstva a veřejné infrastruktury pitnou vodou za krizových situací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení min. v rozsahu 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.