030-0068/04 – Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství (HSŘVH)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen na vysoké profesní úrovni aplikovat nejnovější poznatky z oblasti krizového plánování do oboru zabývajícího se provozováním veřejných vodovodů. Bude schopen samostatně navrhovat a tvořit různé typy krizových scénářů, vysvětlovat jejich směry a obhajovat v rámci plánování jejich strategickou potřebnost. Dle potřeby objednatelů bude schopen i současně porovnávat směry vývoje v ČR s nejnovějšími trendy v zemích EU s cílem optimalizovat nejen technická řešení, ale také investiční přiměřenost a únosnost jednotlivých investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Provozování distribučních systémů pitných vod městských a průmyslových aglomerací. Řeší problémy z hlediska udržení dobré kvality pitné vody, ekonomiky provozování systémů, optimalizaci sítí a krizovým řízením v případě mimořádných událostí. Řeší otázky vlivu monitorování na řízení systémů a řešení krizových situací.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š., Miklós, D: Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích, SPBI Spektrum, Ostrava 2019, ISBN: 978-80-7385-228-3. KROČOVÁ, Š.: Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů, SPBI Spektrum, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-7385-153-8. Nařízení vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Davidson, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Kirby, L., Deere, D., Bartram, J.: Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, WHO 2003.

Doporučená literatura:

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 6. 2016 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů. Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. Hickey, H., E.: Water Supply Systems and Evaluaiton Methods, Volume I: Water Supply System Concepts. FEMA, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1) Formou grafického znázornění a propočtu dodávek vody ověření základních metod navrhování a posuzování dodávek vody pro zastavěná území. 2) Formou testu ověření znalostí provozování vodovodů pro veřejnou potřebu ve standardních a mimořádných podmínkách.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zdroje vod – bezpečnost a spolehlivost v mezních situacích. Účel a význam řízení vodárenských procesů v mezních situacích. 2. Obecné požadavky na technicko-provozní parametry vodárenských systémů. 3. Vodárenské systémy a jejich význam pro požární zabezpečení staveb. Vodárenské soustavy, místní vodovody měst a obcí, vnitřní vodovody, požární vodovody. 4. Vodárenské systémy - Aplikační možnosti požární ochrany zastavěných území. Stavby občanského vybavení měst a obcí, stavby soukromé infrastruktury měst a obcí, rozptýlená a rekreační zástavba. 5. Právní rámec a vymezení jeho účelu pro zvýšení provozuschopnosti vodních děl. 6. Ztráty vody v distribučních systémech. Vztahy a příklady řešení při podlimitních, limitních a nadlimitních ztrátách vody v distribučním systému. 7. Monitorování distribučních sítí pitných vod. Bilanční pásma. Tlaková pásma a monitorovací zóny. Vliv monitorování na řízení systémů a řešení krizových situací. 8. Koncepce zabezpečení obyvatelstva a veřejné infrastruktury pitnou vodou za krizových situací. 9. Kritická infrastruktura. Určování prvků kritické infrastruktury. 10.Spolehlivost a bezpečnost dodávek vody ve standardních podmínkách a v krizových situacích. Možnosti provozu infrastruktury při výpadku automatických systémů řízení. 11.Hrozby a rizika nedostatku pitné vody v nových klimatických podmínkách. Hrozby při vyřazení energetických soustav z provozu - Blackout. 12.Eliminace rizik a řízení vodárenských systémů v mezních situacích. Metody snižování rizik přerušení dodávky pitné a požární vody. 13.Krizové řízení vodárenských procesů v mezních situacích. Krizové plány – tvorba, náležitosti. Metodika zpracování, praktické příklady. Plány krizové připravenosti. Vazba na orgány krizového řízení a záchranné systémy. 14.Exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení min. v rozsahu 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní