030-0069/01 – Safety Planning (BPL)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA414 Ing. Danuše Kratochvílová
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Alumni of this subject will oriented in emergency and crisis plan preparing branch, civil emergency plans a the other type of plans which are prepared in safety branch and he could creta those plans according to law background and theoretical knowledge in safety branch.

Teaching methods

Summary

Bezpečnostní plánování ČR je částečně pokryto legislativou. Studenti se budou zabývat zejména vzájemnými vazbami jednotlivých plánovacích procesů. Jedná se zejména o havarijní plánování, krizové plánování, civilní nouzové plánování, plánování obnovy, plánování prevence ztrát při obnově, plánování pro zachování kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Součásti je rovněž rámcové seznámení s plánováním obrany státu. V tomto předmětu se studenti seznámí rovněž se základními dokumenty EU a NATO v oblasti nevojenského bezpečnostního plánování.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Bezpečnostní plánování I. Knižnice SPBI SPEKTRUM, Ostrava 2006

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Blok 1: Terminologický základ - Plánování jako proces, - Typy plánů v oblasti bezpečnosti, - Základní legislativní podklady - Vztahy a vazby obranného, civilního nouzového a krizového plánování Blok 2: Krizové plánování - Účel a cíle - Zpracovatelé - Typy a náležitosti krizových plánů - Typové plány Blok 3: Havarijní plánování - Účel a cíle havarijního plánování - Účel a cíle - Zpracovatelé - Typy a náležitosti havarijních plánů - Plány konkrétních činností Blok 4: Civilní nouzové plánování - Účel a cíle civilního nouzového plánování - Subjekty zapojené do civilního nouzového plánování - Struktura a obsah plánů - Plány kontinuity Blok 5: Obranné plánování - Účel a cíle obranného plánování - Subjekty zapojené do obranného plánování - Plány nevojenské obrany - Plánování sil

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner