030-0072/01 – Integrated Emergency System (IZS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
KRA013 Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti umí rozpoznat vazby a vztahy ve fungování Integrovaného záchranného systému, zevšeobecnit a formulovat závěry pro organizaci a řízení záchranných prací.

Teaching methods

Summary

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oblasti fungování státem garantované pomoci v nouzi v ČR. Je vysvětlen význam IZS a postavení základních a ostatních složek IZS v systému. Vymezeny jsou postavení a působnost veřejné správy, právnických osob a fyzických osob. Podrobně jsou rozebrány zásady koordinace záchranných a likvidačních prací, způsob financování i zabezpečování připravenosti jednotlivých organizačních prvků IZS.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-65-5. 157 stran. Platná legislativa, zejména: - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky - vyhláška MZd č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě - prováděcí předpisy k zákonům.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právní prostředí pro fungování IZS 2. Postavení a úkoly veřejné správy v IZS 3. Postavení a úkoly základních složek IZS 4. Postavení a úkoly ostatních složek IZS 5. Postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS 6. Organizace záchranných a likvidačních prací na taktické úrovni 7. Organizace záchranných a likvidačních prací na operační úrovni 8. Organizace záchranných a likvidačních prací na strategické úrovni 9. Připravenost IZS pro záchranné a likvidační práce 10. Financování IZS 11. Fungování IZS za krizových stavů 12. Případové studie zásahů řešených v rámci IZS

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer