030-0074/01 – Territorial Risk Assessment and Restoration Planning (HRU)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK321 Ing. Eva Beňová, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V rámci studia musí posluchač zvládnout schopnost konstruktivního myšlení ve smyslu širších vztahů v oblasti územního plánování a obnovy technické infrastruktury pro potřeby snížení rizik vznikajících jednotlivými činnostmi infrastruktury. Na základě vlastní analýzy musí být schopen generalizovat problém a dle potřeby jej modifikovat do jednotlivých integrálních celků. Na základě vlastní analýzy musí mít schopnost vyhodnotit rizikovost území z hlediska potenciálních mimořádných událostí a navrhovat řešení snižující míru negativního dopadu na jednotlivé subjekty a územní celky.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět se zabývá problematikou hodnocení území z hlediska jeho zranitelnosti při přírodních pohromách a technologických haváriích a plánováním obnovy. V první části je zaměřen na obecné požadavky a řešení chráněných zájmů státu, hrozby selhání plánovacích metod a zpracování bezpečnostních plánů. Druhá část se zabývá územně-plánovací dokumentací, jejími náležitostmi, stavebním řádem, činností speciálních stavebních úřadů, cíly a úkoly územního plánování. Třetí část přednášek je zaměřena na metodiku pro stanovení rizik relevantních mimořádných událostí, určení vhodných nápravných opatření a způsobů jejich realizace s cílem minimalizace potenciálních škod.

Compulsory literature:

Procházková, D.: Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní a jinou pohromou. Metodická příručka pro veřejnou správu. ISBN 80-239-7680-X. CITYPLAN, spol. s.r.o., Praha 2006. Procházková, D.: Plán obnovy majetku v území postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury. Metodická příručka pro veřejnou zprávu. ISBN 80-239-8285-0. CITYPLAN, spol. s.r.o., Praha 2006. Procházková, D.: Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou, Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN 978-80-86634-98-2, 251 stran Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky ochrany území před dopady mimořádných událostí a jeho obnovy. 2. Mimořádné události a jiné zdroje rizik, metody hodnocení, stanovení očekávaného ohrožení, způsoby určení zranitelných míst. 3. Cíle a úkoly územního plánování k zajištění ochrany území před dopady mimořádných událostí. 4. Územně plánovací dokumentace (strategie územního rozvoje, zásady územního rozvoje). 5. Územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán). 6. Činnost stavebních úřadů v oblasti územního plánování. 7. Vztah územně plánovací dokumentace k územnímu rozhodování. 8. Právní aspekty obnovy území postiženého následky mimořádné události. 9. Metodika pro stanovení relevantních živelních a jiných pohrom v území, metodika stanovení největší očekávané pohromy, metodika výběru nepřijatelných dopadů a ocenění potenciálních škod na majetku. 10. Metodika pro určení vhodných nápravných opatření, výběr optimálních nápravných opatření, stanovení parametrické závislosti nákladů na obnovu a metodika stanovení finanční rezervy na obnovu. 11. Obnova základních funkcí území v oblastech dodávky energií (především elektrické energie, ropy, plynu), pitné vody, přepravní sítě, komunikačních a informačních systémů, bankovnictví, nouzových služeb, potravinářství, státní správy a samosprávy. 12. Plán prevence ztrát při obnově základních funkcí území infrastruktury, vytvoření koncepce prevence ztrát a činností minimalizující potenciální relevantní pohromy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter