030-0085/01 – Development and reliability of technical infrastructure constructions (RaSSTI)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
ZEM0119 Ing. Zuzana Zemanová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Magisterské studium staveb a stavebních souborů technické infrastruktury a jeho následné využívání v praxi, významně zvyšuje technicko-provozní spolehlivost objektových a liniových staveb této primární infrastruktury státu, včetně alternativních procesů krizového řízení. Absolventi katedry městského inženýrství zabývajícího se technickou infrastrukturou měst a obcí získají v průběhu přednášek a cvičení dostatečné základní informace o smyslu těchto staveb, jejich navrhování v území regionů státu, měst a obcí, včetně znalostí o přírodních a antropogenních hrozbách, které je mohou vyřadit z provozu. Po absolvování předmětu bude student schopen s dostatečnými odbornými znalostmi řídit dané systémy nejen ve standardním prostředí, ale současné při vzniku mimořádných nebo krizových situací.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Objektové a liniové stavby technické infrastruktury jsou podmiňujícím faktorem užitných hodnot bytového fondu měst a obcí a provozuschopnosti veřejné a soukromé infrastruktury každého zastavěného území. Technická infrastruktura má různý stupeň zranitelnosti přírodními vlivy nebo antropogenními událostmi. Z daného stavu vychází i koncepce vyučovacího předmětu „Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury“. V jednotlivých přednáškách studenty seznamuje s problematikou výstavby staveb technické infrastruktury, alternativami jejich provozování, vlivu staveb na životní prostředí a naopak zpětného alternativního negativního vlivu technické infrastruktury na dlouhodobou udržitelnost životního prostředí. Rozsah přednášek je strukturován tak, aby posloupně postihl problematiku právního prostředí, dále navázal na technicko-provozní charakteristiku staveb, jejich funkční účel a v závěru seznámil posluchače s krizovým plánováním a krizovým řízením procesů při vzniku krizových stavů na technické infrastruktuře.

Compulsory literature:

Ghebrekidan, A. Principles of Urban – Regional Planning and Development. University of Juba, 2018. ISBN: 9 789970 445851. Kroger, W., Zio, E. Vulnerable Systems. Springer-Verlag, UK, London, 2011. ISBN: 978-0-85729-654-2.

Recommended literature:

Robert M. Clark, Hakim Simon. Securing Water And Wastewater Systems - Global Experiences. Vol. 2. Springer International Publishing, Switzerland, 2014. ISBN: 9783319010915. Xiangdong Zhang, Hongnan Li, Xiating Feng and Zhihua Chen. Sustainable Development of Urban Infrastructure. Vol. 3. Trans Tech Publications, Switzerland, 2013. ISBN: 978-3-03785-564-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit: semester project and its defense Exam: written Additional requirements for the student: Full-time study: Elaboration of the assigned topic - its presentation. Combined study: There are no additional requirements for the student.

E-learning

Other requirements

Full-time study: Elaboration of the assigned topic - its presentation. Combined study: There are no additional requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technical-operational dependence of cities, municipalities, public and private infrastructure on technical infrastructure and its reliability in a standard environment and in the event of emergencies. 2. Legislative regulations and their importance in the field of designing the construction and operation of technical infrastructure of the state, cities, municipalities and industrial agglomerations in the Czech Republic and in EU countries. 3. The structure and national and transnational systems of technical infrastructure in terms of the development of scientific knowledge and technical maturity of the European Union. 4. Sources of energy raw materials for EU countries and especially for the Czech Republic, their acquisition, and protection against the effects of natural influences in the 21st century in various regions of the world. 5. Reliability, operational capacity and storage of various types of energy in the Czech Republic, technological background of processes, monitoring systems and safety measures reducing the occurrence of emergencies of natural and anthropogenic origin. 6. The nature and occurrence of surface and groundwater in the Czech Republic, the possibility of their use for energy purposes and especially for the needs of built-up areas of municipalities and their fire protection through water supply systems for public use. 7. The emergence of different types of threats, their potential and consequences for built-up areas of cities and municipalities depending on the type of infrastructure, backup resources, the nature of the area and the natural conditions of individual regions. 8. Possibilities of increasing the resilience of technical infrastructure to the effects of natural or anthropogenic events through preventive preparation for MU solutions using risk engineering methods. 9. Development and increase of reliability of technical infrastructure constructions through appropriate tools and means depending on the type of infrastructure, its strengths and weaknesses, enabling the solution of emergencies. 10. Use of risk engineering methods in the analysis of operational safety risks of technical infrastructure and defining the strategy for the development of technical infrastructure. 11. Increasing the protection of operational systems of technical infrastructure by using suitable materials for the implementation of constructions, depending on the nature of the territory, with the use of elements of passive and active protection. 12. Crisis management of processes in the event of emergencies and crisis situations on the technical infrastructure using the latest scientific knowledge and technical capabilities to minimize the consequences for individuals in the region and its infrastructure. 13. Climate change and its potential impact on the reliability of technical infrastructure in the medium and long term, the possibility of eliminating the consequences through crisis planning and preparation for addressing operational security risks in the conditions of the Czech Republic. 14. Excursion.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  34 3
Mandatory attendence participation: Rozsah povinné účasti na cvičení - 80%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Submission and successful defense of the term paper.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260015) Civil Engineering - Municipal Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter