030-0085/02 – Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury (RaSSTI)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Magisterské studium staveb a stavebních souborů technické infrastruktury a jeho následné využívání v praxi významně zvyšuje technicko-provozní spolehlivost objektových a liniových staveb této primární infrastruktury státu, včetně alternativních procesů krizového řízení. Absolventi katedry městského inženýrství zabývající se technickou infrastrukturou měst a obcí získají v průběhu přednášek a cvičení dostatečné základní informace o smyslu těchto staveb, jejich navrhování v území regionů státu, měst a obcí, včetně znalostí o přírodních a antropogenních hrozbách, které je mohou vyřadit z provozu. Po absolvování předmětu bude student schopen s dostatečnými odbornými znalostmi řídit dané systémy nejen ve standardním prostředí, ale současné při vzniku mimořádných nebo krizových situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Objektové a liniové stavby technické infrastruktury jsou podmiňujícím faktorem užitných hodnot bytového fondu měst a obcí a provozuschopnosti veřejné a soukromé infrastruktury každého zastavěného území. Technická infrastruktura má různý stupeň zranitelnosti přírodními vlivy nebo antropogenními událostmi. Z daného stavu vychází i koncepce vyučovacího předmětu „Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury“. V jednotlivých přednáškách studenty seznamuje s problematikou výstavby staveb technické infrastruktury, alternativami jejich provozování, vlivu staveb na životní prostředí a naopak zpětného alternativního negativního vlivu technické infrastruktury na dlouhodobou udržitelnost životního prostředí. Rozsah přednášek je strukturován tak, aby posloupně postihl problematiku právního prostředí, dále navázal na technicko-provozní charakteristiku staveb, jejich funkční účel a v závěru seznámil posluchače s krizovým plánováním a krizovým řízením procesů při vzniku krizových stavů na technické infrastruktuře.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š. Bezpečnost provozu technické infrastruktury. Ostrava: SPBI, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7385-185-9. KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: SPBI, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Zákon č. 240/2000 Sb. Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území). Ghebrekidan, A. Principles of Urban – Regional Planning and Development. University of Juba, 2018. ISBN: 9 789970 445851.

Doporučená literatura:

Šrytr, P. a kol: Městské inženýrství (1), Academia Praha 1999. Zákon č.458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu souvisejícího s obsahem předmětu a jeho prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technicko-provozní závislost měst, obcí, veřejné a soukromé infrastruktury na technické infrastruktuře a její spolehlivosti ve standardním prostředí a při vzniku mimořádných událostí. 2. Legislativní předpisy a jejich význam na úseku navrhování výstavby a provozování technické infrastruktury státu, měst, obcí a průmyslových aglomerací v České republice a v zemích EU. 3. Struktura a národních a nadnárodních systémů technické infrastruktury z pohledu rozvoje vědeckého poznání a technické vyspělosti států Evropské unie. 4. Zdroje energetických surovin pro země EU a zejména pro Českou republiku, jejich získávání, a ochrana před působením přírodními vlivy v 21. století v různých regionech světa. 5. Spolehlivost, provozní kapacita a skladování různých druhů energií v České republice, technologické zázemí procesů, monitorovací systémy a bezpečnostní opatření snižující vznik mimořádných událostí přírodního a antropogenního původu. 6. Charakter a výskyt povrchových a podzemních vod v České republice, možnosti jejich využití pro energetické účely a zejména pro potřeby zastavěných území města obcí a jejich požární ochranu prostřednictvím vodárenských systémů vodovodů pro veřejnou potřebu. 7. Vznik různých typů hrozeb, jejich potenciál a následky pro zastavěná území měst a obcí v závislosti na typu infrastruktury, záložních zdrojích, charakteru území a přírodních podmínkách jednotlivých regionů. 8. Možnosti zvyšování odolnosti technické infrastruktury před působení přírodních nebo antropogenních událostí prostřednictvím preventivní přípravy na řešení MU s využitím metod rizikového inženýrství. 9. Rozvoj a zvýšení spolehlivosti staveb technické infrastruktury prostřednictvím vhodných nástrojů a prostředků v závislosti na typu infrastruktury jeho slabých a silných stránkách, umožňujících řešení vzniklých mimořádných událostí. 10. Zvýšení ochrany provozních systémů technické infrastruktury použitím vhodných materiálů k realizaci staveb, v závislosti na charakteru území, s využitím prvků pasivní a aktivní ochrany. 11. Krizové řízení procesů při vzniku mimořádných a krizových situací na technické infrastruktuře s využitím nejnovějších vědeckých znalostí a technických možností k minimalizaci následků pro fyzické osoby regionu a jeho infrastrukturu. 12. Klimatické změny a jejich potenciální vliv na spolehlivost technické infrastruktury ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, možnosti eliminace následků prostřednictvím krizového plánování a přípravy na řešení provozně-bezpečnostních rizik v podmínkách České republiky. 13. Exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Kombinovaná forma studia - bez podmínek povinné účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.