030-0085/02 – Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury (RaSSTI)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK321 Ing. Eva Beňová, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Magisterské studium staveb a stavebních souborů technické infrastruktury a jeho následné využívání v praxi, významně zvyšuje technicko-provozní spolehlivost objektových a liniových staveb této primární infrastruktury státu, včetně alternativních procesů krizového řízení. Absolventi katedry městského inženýrství zabývajícího se technickou infrastrukturou měst a obcí získají v průběhu přednášek a cvičení dostatečné základní informace o smyslu těchto staveb, jejich navrhování v území regionů státu, měst a obcí, včetně znalostí o přírodních a antropogenních hrozbách, které je mohou vyřadit z provozu. Po absolvování předmětu bude student schopen s dostatečnými odbornými znalostmi řídit dané systémy nejen ve standardním prostředí, ale současné při vzniku mimořádných nebo krizových situací.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Objektové a liniové stavby technické infrastruktury jsou podmiňujícím faktorem užitných hodnot bytového fondu měst a obcí a provozuschopnosti veřejné a soukromé infrastruktury každého zastavěného území. Technická infrastruktura má různý stupeň zranitelnosti přírodními vlivy nebo antropogenními událostmi. Z daného stavu vychází i koncepce vyučovacího předmětu „Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury“. V jednotlivých přednáškách studenty seznamuje s problematikou výstavby staveb technické infrastruktury, alternativami jejich provozování, vlivu staveb na životní prostředí a naopak zpětného alternativního negativního vlivu technické infrastruktury na dlouhodobou udržitelnost životního prostředí. Rozsah přednášek je strukturován tak, aby posloupně postihl problematiku právního prostředí, dále navázal na technicko-provozní charakteristiku staveb, jejich funkční účel a v závěru seznámil posluchače s krizovým plánováním a krizovým řízením procesů při vzniku krizových stavů na technické infrastruktuře.

Compulsory literature:

KROČOVÁ, Š. Bezpečnost provozu technické infrastruktury. Ostrava: SPBI, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7385-185-9. KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: SPBI, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6. Zákon č.458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Davidson, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Kirby, L., Deere, D., Bartram, J.: Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, WHO 2003

Recommended literature:

Šrytr, P. a kol: Městské inženýrství (1), Academia Praha 1999 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Processing of the given topic, written and oral presentation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technicko-provozní závislost měst, obcí, veřejné a soukromé infrastruktury na technické infrastruktuře a její spolehlivosti ve standardním prostředí a při vzniku mimořádných událostí. 2. Legislativní předpisy a jejich význam na úseku navrhování výstavby a provozování technické infrastruktury státu, měst, obcí a průmyslových aglomerací v České republice a v zemích EU. 3. Struktura a národních a nadnárodních systémů technické infrastruktury z pohledu rozvoje vědeckého poznání a technické vyspělosti států Evropské unie. 4. Zdroje energetických surovin pro země EU a zejména pro Českou republiku, jejich získávání, a ochrana před působením přírodními vlivy v 21. století v různých regionech světa. 5. Spolehlivost, provozní kapacita a skladování různých druhů energií v České republice, technologické zázemí procesů, monitorovací systémy a bezpečnostní opatření snižující vznik mimořádných událostí přírodního a antropogenního původu. 6. Charakter a výskyt povrchových a podzemních vod v České republice, možnosti jejich využití pro energetické účely a zejména pro potřeby zastavěných území města obcí a jejich požární ochranu prostřednictvím vodárenských systémů vodovodů pro veřejnou potřebu. 7. Vznik různých typů hrozeb, jejich potenciál a následky pro zastavěná území měst a obcí v závislosti na typu infrastruktury, záložních zdrojích, charakteru území a přírodních podmínkách jednotlivých regionů. 8. Možnosti zvyšování odolnosti technické infrastruktury před působení přírodních nebo antropogenních událostí prostřednictvím preventivní přípravy na řešení MU s využitím metod rizikového inženýrství. 9. Rozvoj a zvýšení spolehlivosti staveb technické infrastruktury prostřednictvím vhodných nástrojů a prostředků v závislosti na typu infrastruktury jeho slabých a silných stránkách, umožňujících řešení vzniklých mimořádných událostí. 10. Využití metod rizikového inženýrství při analýze provozně-bezpečnostních rizik technické infrastruktury a definování strategie rozvoje technické infrastruktury. 11. Zvýšení ochrany provozních systémů technické infrastruktury použitím vhodných materiálů k realizaci staveb, v závislosti na charakteru území, s využitím prvků pasivní a aktivní ochrany. 12. Krizové řízení procesů při vzniku mimořádných a krizových situací na technické infrastruktuře s využitím nejnovějších vědeckých znalostí a technických možností k minimalizaci následků pro fyzické osoby regionu a jeho infrastrukturu. 13. Klimatické změny a jejich potenciální vliv na spolehlivost technické infrastruktury ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, možnosti eliminace následků prostřednictvím krizového plánování a přípravy na řešení provozně-bezpečnostních rizik v podmínkách České republiky. 14. Exkurze.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  34
Mandatory attendence parzicipation: Účast na cvičení min. 80%. Účast na exkurzi.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0732A260016) Civil Engineering - Municipal Engineering P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260016) Civil Engineering - Municipal Engineering K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260016) Civil Engineering - Municipal Engineering P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260016) Civil Engineering - Municipal Engineering K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260016) Civil Engineering - Municipal Engineering P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260016) Civil Engineering - Municipal Engineering K English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner