030-0108/01 – Detekce a identifikace škodlivin (DIŠ)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Klimková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Klimková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO03 Ing. Otto Dvořák, Ph.D.
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti získají odborné znalosti v obecných principech metod chemické analýzy, které se používají v požární ochraně, a to jak na teoretické, tak i praktické úrovni, kdy se v rámci cvičení studenti naučí nejen pracovat v laboratoři včetně bezpečnosti práce s nebezpečnými a neznámými chemickými látkami, ale také se seznámí se základními výpočty v analytické chemii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V rámci předmětu Detekce a identifikace škodlivin se studenti seznámí se základními principy a metodami chemické analýzy a jejich praktické využití v oboru požární ochrany. Osvojí si obecné pojmy a získají základní znalosti v této oblasti od odběru a přípravy vzorků, až po jejich samotnou chemickou analýzu včetně interpretace získaných dat. Seznámí se jak se základy klasických metod (vážková a odměrná analýza), tak s moderními instrumentálními metodami, včetně využití těchto metod v laboratorních a terénních měřeních. Pro ucelení znalostí v dané problematice jsou do tohoto předmětu také zahrnuty základní informace o metrologii, chemických výpočtech a vyhodnocení experimentálních dat. Výuka je rozdělena na teoretickou část formou přednášek a praktická cvičení v laboratoři.

Povinná literatura:

M. Popl, J. Fahnrich: Analytická chemie životního prostředí. Skripta, VŠCHT Praha, 1999, 218 s. P.Praus, V.Dombek, Z.Klika: Základy analytické chemie,skripta VŠB-TUO,Ostrava, 2001, 110 s. KEALEY, D a P HAINES. Analytical chemistry. Oxford: BIOS, 2002, x, 342 p. Instant notes series. ISBN 18-599-6189-4.

Doporučená literatura:

M. Horáková a kol.: Analytika vody, skripta VŠCHT Praha, 2000, 283 s. M. Horák, A. Vítek: Zpracování a interpretace vibračních spekter, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980, 430 s. POPEK, Emma P. Sampling and analysis of environmental chemical pollutants: a complete guide. 1st ed. Boston: Academic Press, ix, 356 p. ISBN 01-256-1540-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné znalosti budou průběžně ověřovány ve cvičení. Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci předmětu absolvovat laboratorní cvičení a zpracovat semestrální práci na vybrané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia předmětu, základní pojmy a bezpečnost práce s neznámými chemickými látkami v terénu a v laboratoři. Základy metrologie. 2. Odběr a úprava vzorků před analýzou. Vzorkování kapalin, vzduchu a pevných látek. Uložení a transport vzorků. 3. Základy vyhodnocení experimentálních dat. Přesnost a správnost chemické analýzy. Opakovatelnost, reprodukovatelnost. 4. Výpočty v analytické chemii. Vyjadřování obsahu složky ve směsi, koncentrace složky ve směsi, směšování a ředění roztoků. 5. Základní laboratorní operace v chemické analýze. Vážení, odměřování objemů, stanovení a výpočet pH vzorku. 6. Orientační zkoušky a jejich využití jednotkami PO. 7. Klasické metody chemické analýzy. Gravimetrie. Volumetrie. 8. Instrumentální metody. Základní rozdělení instrumentálních metod. Spektrometrické metody (UV/VIS, IČ, a Ramanová spektroskopie). 9. Separační metody chemické analýzy. Plynová a kapalinová chromatografie. 10. Termická analýza a rentgenová difrakce. 11. Způsoby určení výsledku stanovení. Metoda kalibrační křivky. Metoda standardního přídavku. 12. Využití instrumentálních metod v praxi. Přenosné analyzátory a detektory. 13. Speciální analytické metody a jejich využití v praxi. Laserová optoakustická detekce, LIDAR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní