030-0114/01 – Zdolávání mimořádných událostí (ZMU)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA013 Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání odborných znalostí posluchačů v problematice zdolávání mimořádných událostí. Jedná se o rozšíření znalostí z předcházejících ročníků studia, zejména z oblasti fyziky, chemie, stavebních konstrukcí, sdílení tepla, požární bezpečnosti staveb, požární taktiky, fyzikální chemie hoření a výbuchu, požární techniky, přehledu technických prostředků a jejich implementace do dané problematiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvováním předmětu Zdolávání mimořádných událostí si studenti osvojí znalosti a získají dovednosti v oblastech požární ochrany, zejména se zaměřením na témata, jako jsou např. složité podmínky pro zásah, kontinuita provedení požárního zásahu, hašení požárů pěnou, práškem a inertními plyny. Současně se studenti odborně seznámí s charakterem činnosti jednotek požární ochrany v operačním řízení, organizací místa zásahu a řízením mimořádné události s ohledem na její rozsah. Nedílnou součástí jsou i znalosti v oblastech vedení zásahů v objektech charakteristických pro zemědělskou výrobu, taktikou a vedením zásahu u dopravních nehod a v neposlední řadě se znalostmi v oblasti komunikace a spojení při řešení mimořádných událostí. Znalost prostředků chemické, technické a strojní služby je provázána s výkladem témat spojených se záchrannou a evakuací, charakterem událostí s výskytem nebezpečných látek a prováděním technických zásahů. U vybraných témat je výuka doplněna praktickou částí, kde se studenti seznámí s technickými prostředky a získají tak reálný obraz o úrovni vybavenosti jednotek požární ochrany a možnost vyzkoušet si řadu prostředků, které jsou obsahem uvedených témat.

Povinná literatura:

Šenovský, M., Hanuška, Z., Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2007, Ostrava, 157 stran, 2. vydání, ISBN: 80-86634-55-8 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů GRIMWOOD, Paul. Euro firefighter. Lindley, Huddersfield, West Yorkshire: Jeremy Mills, 2008. ISBN 978-1-906600-25-9. SVENSSON, Stefan. Fire Ventilation. Karlstad : Swedish Rescue Services Agency, 2005. ISBN 91-7253-279-3.

Doporučená literatura:

Kratochvíl, M., Kratochvíl, V.: Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2009. ISBN 9788073850647. 270 s Bártlová, I.: Nebezpečné látky I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN: 80-86634-59-3 MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, 2014, 11. vydání Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dosažené odborné znalosti budou ověřeny formou zpracování semestrálních projektů a jejich úspěšným obhájením formou prezentace v kolektivu. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálních prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Složité podmínky pro zásah 2. Kontinuita provedení požárního zásahu 3. Hašení požáru – pěna, prášek, inertní plyny 4. Činnost jednotek požární ochrany v operačním řízení 5. Organizace místa zásahu 6. Řízení mimořádných událostí s ohledem na její rozsah 7. Charakteristika objektů zemědělské výroby a taktika vedení požárního zásahu 8. Dopravní nehody a taktika vedení zásahu 9. Mimořádné události spojené se záchrannou a evakuací 10. Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek 11. Komunikace a spojení při mimořádné události 12. Provádění technických zásahů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 15
                Projekt Projekt 40  15
        Zkouška Zkouška 60 (60) 11 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  6
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  5
Rozsah povinné účasti: Minimální rozsah účasti na cvičení 80%, splnění podmínek pro zápočet.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní