030-0401/01 – Fire Safety in Buildings (PBS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is clarify with requirements put on fire protection of structures from the point of view of territorial planning, construction and materials. The course makes the student familiar with passive and also active elements of fire safety in structures. The knowledges can be apply with students in working experience.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět formuluje požadavky na protipožární zabezpečení stavby a seznamuje studenty s postupy, jak lze požadavané úroveně požadavků dosáhnout při použití prvků pasivní ochrany i aktivních požárně bezpečnostních zařízení.

Compulsory literature:

Decicco, P.R.: Evacuation from Fires (Applied Fire Science in Transition Series). Baywood Publishing Copany, 2001, ISBN 0-8950-3222-8. Gagnon, R: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems. Thomson Delmar Learning, 1998, ISBB 0-8273-8293-6. Klote, J.H., Milke, J.A.: Principles of Smoke Management. ASHRAE, Atlanta (USA), 2002, ISBN 1-88341399-0.

Recommended literature:

So, A.T., Chan,W.L.: Intelligent Building systems. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts (USA), 1999, ISBN 0-7923-8491-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Historie požární bezpečnosti staveb (dále PBS). Právní a technické předpisy PBS. Základní pojmy. 2. Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky PBS. Postup posuzování PBS nevýrobních objektů. Požární úseky a požárně dělicí konstrukce. 3. Požární riziko. Průměrné a místně soustředěné výpočtové požární zatížení. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Rozměry požárních úseků. 4. Stupně požární bezpečnosti. Požárně technické vlastnosti stavebních hmot a stavebních konstrukcí (hořlavost, index a rychlost povrchového šíření plamene, požární odolnost stavebních konstrukcí). Možnosti zlepšování požárně technických vlastností stavebních hmot a konstrukcí. 5. Únikové cesty v nevýrobních objektech. Typy, dimenzování, provedení a vybavení. 6. Odstupy a požárně nebezpečný prostor nevýrobních objektů. 7. Technická zařízení a zajištění protipožárního zásahu. 8. Shromažďovací prostory, budovy pro bydlení a ubytování - specifické požadavky PBS. 9. Stavby pro zdravotnictví a změny staveb - specifické požadavky PBS. 10.Postup posuzování výrobních objektů. Požární a ekonomické riziko. Použití požárně bezpečnostních zařízení. 11.Únikové cesty z výrobních objektů. Odstupy. Technologická zařízení. 12.Sklady a stavby pro zemědělství. 13.Inovace popř. přednáška odborníka z praxe. Cvičení: 1. Výkresy požární bezpečnosti staveb. Zadání semestrálního projektu. 2. Exkurze na centrum integrovaného záchranného systému. 3. Výpočty vzorových příkladů (požární zatížení, součinitelé pro stanovení požárního rizika). 4. Průměrné a místně soustředěné výpočtové požární zatížení. Určení stupně požární bezpečnosti. 5. Metodiky ověřování požárně technických vlastností stavebních hmot a konstrukcí. 6. Dimenzování únikových cest. 7. Výpočet odstupových vzdáleností. 8. Výpočet požárního rizika výrobního objektu. 9. Výpočet ekonomického rizika. 10.Výpočet doby úniku, šířky a délky únikových cest ve výrobních objektech. 11.Kontrola semestrálního projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner