030-0548/03 – Security Systems (ZS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will understand the importance of security systems (alarm systems) for security of the objects. Student will be able to assess relation between electrical security systems, mechanical security systems and physical protection of the premises. Using a safety assessment of the object will be able to design an efficient use of security systems to achieve the desired level of security of the premises.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Fire-safety equipment (FSE), its importance and categorisation. Structure and application of FSE, inclusion into fire safety of structures and technologies. Fire-alarm systems, intruder alarm security systems (IASS), increasing the security of guarded structures by means of IASS. Spatial, opening, glass- breaking, shake, alignment sensors. Alarm transfer. IASS operation.

Compulsory literature:

Dudáček, A.: Požárně bezpečnostní zařízení (EPS). Skripta VŠB-TUO. VŠB-TUO, Ostrava 1996. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978–80–87500–05–7. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4. Bitala, P.: Požárně bezpečnostní zařízení (protipožární a bezpečnostní systémy) v komplexech tunelů na pozemních komunikacích. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 85 s. ISBN 978-80-248-3499-3. Dostupný z WWW: http://fbiweb.vsb.cz/safeteach/index.php/2013-04-05-19-38-43/materialy

Recommended literature:

Rybář, P. Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum 77. SPBI, Ostrava 2011, 96 s. ISBN 978-80-7385-106-4. Gagnon, R.,M.: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems, Delmar Publishers, New York, USA 1997, 353 s. ISBN 0-8273-8293-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod 1.1 Požárně bezpečnostní zařízení, jejich účel, rozdělení 1.2 Zabezpečovací systémy, účel, rozdělení 2. Požárně bezpečnostní zařízení 2.1 Elektrická požární signalizace, účel, rozdělení 2.1.1 Metody včasné detekce požáru 2.1.2 Popisy systému EPS 2.1.3 Hlásiče požáru – princip, funkce, rozdělení 2.1.4 Ústředny EPS 2.1.5 Doplňující zařízení 2.1.6 Projektování, výstavba a provoz systémů EPS 2.2 Stabilní hasicí zařízení, účel, rozdělení 2.2.1 Sprinklerové hasicí zařízení 2.2.2 Drenčerové hasicí zařízení 2.2.3 Pěnová hasicí zařízení 2.2.4 Prášková hasicí zařízení 2.2.5 Plynová hasicí zařízení 2.2.6 Halonová hasicí zařízení 2.2.7 Ostatní druhy hasicích zařízení 2.2.8 Projektování, výstavba a provoz systémů SHZ 2.3 Zařízení pro odvod tepla a kouře 2.3.1 Význam používání zařízení pro odvod tepla a kouře, jejich rozdělení 2.3.2 Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře 2.3.3 Zařízení pro nucený odvod tepla a kouře 2.3.4 Projektování zařízení pro odvod tepla a kouře 2.4 Zařízení pro detekci spalitelných a toxických plynů a par 2.4.1 Význam detekce spalitelných a toxických plynů a par 2.4.2 Metody používané pro detekci 2.4.3 Přístrojová technika 2.4.4 Projektování systémů pro detekci spalitelných a toxických plynů a par 3. Poplachové systémy 3.1 Bezpečnostní posouzení objektu, režimová studie objektu 3.2 Stavebně-technická ochrana, režimová ochrana 3.3 Elektrické zabezpečovací systémy (EZS) 3.3.1 Čidla EZS (prostorová, plošná, lineární, bodová) 3.3.2 Ústředny EZS 3.3.3 Signalizační zařízení, poplachové přenosové systémy 3.3.4 Aplikace EZS 3.4 CCTV systémy 3.5 Systémy kontroly vstupů 3.6 Systémy pro přivolání pomoci 4. Vzájemné vazby protipožárních a bezpečnostních systémů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 25  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner