030-0552/01 – Crisis Management Economics (EKŘ)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER072 Ing. Lenka Černá
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Znalost ekonomického prostředí vymezeného legislativou. Aplikace získaných znalostí v oblasti rozpočtování. Uplatnění znalostí v oblasti financování při vyhlášených krizových stavech.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

pravidla pro rozpočtování státní správy a samosprávy Zákon o krajských úřadech a prováděcí legislativa

Recommended literature:

Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. 250 s. ISBN: 80-86119-83-1 Halásková, M., Kovář, J:. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: VŠB – TUO, Ekf, 2004. ISBN 80-248-0587-1 Provazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN: 978-80-247-2097-5 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy Státních hmotných rezerv ve znění pozdějších předpisů

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- obecná pravidla pro rozpočtování - systém státního rozpočtu - způsoby financování záchranných služeb - finančnípomoc postiženým po živelních pohromách a katastrofách - odškodňování - systém náhrad za pracovní pomoc či výpomoc - státní hmotné rezervy - nedotknutelné zásoby

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner