030-0561/01 – Water Supply (ZVO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After passing the course, the graduate will be able to analyse independently the submitted specialised texts in the area of water supply, to divide them chronologically into specialised areas. Subsequently, he/she will be able to make elementary analyses of risk areas dealing with the engineering infrastructure in the field of water management and their potential effects on the public infrastructure of territorial units. As needed, on the basis of pursuing this course, he/she will be able to prepare independently crisis preparedness plans for subjects and to participate in preparation of crisis plans for regions and self-governing territorial units. As well, he/she will be able to evaluate and propose the methods of fire safety design for built-up areas, individual premises, and to define the weaknesses and strengths of distribution systems in relation to the supply of water for firefighting.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

Role and significance of water supply systems, legal regulations. Determination of water demand, water quality and protection. Water storage, transport and distribution. Water for firefighting purposes. Management and operation of water supply systems in the case of occurrence of extraordinary events and crisis situations, including preparation for solving these situations.

Compulsory literature:

Davidson, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Kirby, L., Deere, D., Bartram, J.: Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, WHO 2003

Recommended literature:

Water Act, available from http://eagri.cz/public/web/file/10629/The_Water_Act.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Účel a význam vodovodů. - obecný - požární - ČR - Evropská unie Základní pojmy ve vodárenství. 2. Zákonný rámec o využívání a provozování vodárenských systémů. 3. Potřeba vody, stanovení potřeb pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. - plánování potřeb - nerovnoměrnost spotřeby vody - tlakové ztráty - objemové ztráty - bezpečnostní akumulace vody 4. Doprava a rozvod vody. Předpoklady provozování vodárenských systémů. Druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. Průmyslové a požární vodovody. 5. Akumulace vody, vodojemy, kapacitní možnosti spotřeby požární vody: - dimenzování vodovodních přípojek - dimenzování vodoměrů - kombinovaná řešení spotřeby požární vody 6. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, čerpací stanice, úpravny vod, hydroforové stanice, jejich aplikační možnosti a rizika na zabezpečení požárního množství vody. 7. Požární hydranty, plnicí a odběrná místa, jejich smysl, funkce a začlenění do systému vodárenských sítí. Rizika užívání ve vztahu na kvalitu vody. 8. Kapacitní možnosti požárních hydrantů při maximálních odběrech ve vztahu k dimenzi vodovodní sítě, hydrostatickému a hydrodynamickému tlaku vody. 9. Krizové stavy, nouzová řešení, aplikační možnosti zajištění požární bezpečnosti při výpadku vodních zdrojů, narušení vodovodních sítí, vyřazení akumulací, zhoršené kvalitě vody nebo prohlášení pitné vody za užitkovou. 10. Integrovaný záchranný systém, možnosti systému, jeho řízení a formy spolupráce s vodárenskými společnostmi. 11. Vnitřní požární rozvody vody, projektování, užívání, zkoušky, rizika selhání při požáru. Praktické cvičení v různých hydraulických a hydrostatických poměrech vodárenských systémů. 12. Vysokotlaké rozvody pitné vody, kapacitní parametry, pozitiva a negativa při využívání u vysokopodlažní městské zástavby, kombinační možnosti při požárním zásahu. 13. Vliv havárií a úniku závadných látek na čistírenské procesy odpadních vod, způsoby zjišťování a řešení případů. Bezpečnostní rizika při práci čet a obyvatelstva. 14. Vnitřní havarijní plány organizace, plánování a dokumentace, kontrolní činnosti. Plán hygienicko-epidemiologických opatření. 15. Plán opatření hospodářské mobilizace a součinnosti složek na úseku vodního hospodářství.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 40  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Liberec 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Liberec 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner