030-0561/04 – Zásobování vodou (ZVO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu bude schopen po ukončení studia samostatně spořádat předkládané odborné texty v oblasti zásobování vodou, chronologicky je členit do odborných oblastí. Následně bude schopen provést základní analýzy rizikových oblastí zabývajících se technickou infrastrukturou na úseku vodního hospodářství a jejich potenciálními dopady na veřejnou infrastrukturu územních celků. Dle potřeby, na základě studia tohoto předmětu, bude schopen samostatně zpracovávat plány krizové připravenosti subjektů a podílet se na zpracování krizových plánů krajů a samosprávných územních celků. Rovněž bude schopen posuzovat a navrhovat způsoby požárního zabezpečení zastavěných území jednotlivých objektů a definovat slabé a silné stránky distribučních systémů ve vztahu k zásobování požární vodou.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Účel a význam vodovodů, zákonná úprava. Stanovení potřeby vody, kvalita vody a její ochrana. Akumulace, doprava a rozvod vody. Voda pro požární účely. Řízení a provozování vodárenských systémů při vzniku mimořádné události a krizových situacích, včetně přípravy na řešení těchto situací.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š.: Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů, SPBI Spektrum, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-7385-153-8 KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v aktuálním znění Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v aktuálním znění Nařízení vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury ČSN 730873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou.

Doporučená literatura:

Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v aktuálním znění KRATOCHVÍL, V., NAVAROVÁ, Š., KRATOCHVÍL, M.: Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách - Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost, SPBI Spektrum, ostrava 2011, ISBN: 978-80-7385-103-3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a význam vodovodů. - obecný - požární - ČR - Evropská unie Základní pojmy ve vodárenství. 2. Zákonný rámec o využívání a provozování vodárenských systémů. 3. Potřeba vody, stanovení potřeb pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. - plánování potřeb - nerovnoměrnost spotřeby vody - tlakové ztráty - objemové ztráty - bezpečnostní akumulace vody 4. Doprava a rozvod vody. Předpoklady provozování vodárenských systémů. Druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. Průmyslové a požární vodovody. 5. Akumulace vody, vodojemy, kapacitní možnosti spotřeby požární vody: - dimenzování vodovodních přípojek - dimenzování vodoměrů - kombinovaná řešení spotřeby požární vody 6. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, čerpací stanice, úpravny vod, hydroforové stanice, jejich aplikační možnosti a rizika na zabezpečení požárního množství vody. 7. Požární hydranty, plnicí a odběrná místa, jejich smysl, funkce a začlenění do systému vodárenských sítí. Rizika užívání ve vztahu na kvalitu vody. 8. Kapacitní možnosti požárních hydrantů při maximálních odběrech ve vztahu k dimenzi vodovodní sítě, hydrostatickému a hydrodynamickému tlaku vody. 9. Krizové stavy, nouzová řešení, aplikační možnosti zajištění požární bezpečnosti při výpadku vodních zdrojů, narušení vodovodních sítí, vyřazení akumulací, zhoršené kvalitě vody nebo prohlášení pitné vody za užitkovou. 10. Integrovaný záchranný systém, možnosti systému, jeho řízení a formy spolupráce s vodárenskými společnostmi. 11. Vnitřní požární rozvody vody, projektování, užívání, zkoušky, rizika selhání při požáru. Praktické cvičení v různých hydraulických a hydrostatických poměrech vodárenských systémů. 12. Vysokotlaké rozvody pitné vody, kapacitní parametry, pozitiva a negativa při využívání u vysokopodlažní městské zástavby, kombinační možnosti při požárním zásahu. 13. Vliv havárií a úniku závadných látek na čistírenské procesy odpadních vod, způsoby zjišťování a řešení případů. Bezpečnostní rizika při práci čet a obyvatelstva. 14. Koncepce zabezpečení obyvatelstva a veřejné infrastruktury pitnou vodou za krizových situací. 15. Krizové plánování v oblasti provozování vodovodů pro veřejnou potřebu. 16. Exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 50  25
        Písemka Písemka 50  26
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení min. v rozsahu 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní
2013/2014 letní