030-0565/01 – Zásobování hasivy (ZHAS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT275 Ing. David Kotouč
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
THO009 Ing. Adam Thomitzek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se základními technickými prostředky, materiály a médii používanými v průběhu hasebních zásahů. Na jednotlivých přednáškách získají posluchači informace o různých druzích hasiv, jejich způsobu použití v praxi, výzkumu, stavbě a provozování vodárenských systémů pro veřejnou potřebu a systémů vnitřních vodovodů průmyslových areálů a průmyslových zón ve standardních podmínkách a v podmínkách krizových situací.Současně získají dostatečné znalosti o výstavbě a provozování hasebních vodárenských systémů pro požární zabezpečení tunelových silničních staveb. Na základě získaných odborných znalostí a jejich pochopení budou schopni identifikovat rizika, která těmto systémům hrozí, diskutovat o nich a organizovat činnost k jejich eliminaci.Po provedených základních analýzách rizik a syntéze mohou obhajovat svá nová řešení problematiky, organizovat další směr vývoje a hodnotit jeho výsledky, vést odborné diskuze a publikovat odborné články v bezpečnosti a provozní problematice dodávek požární vody pro stavební objekty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základem každého absolventa je schopnost orientace v různých druzích hasiv používaných jednotkami požární ochrany, schopnost plánovat a posuzovat v jednotlivých fázích realizace staveb, pozemních a silničních tunelových staveb nebo jejich provozování nejúčinnější hasební techniku a média k maximalizaci výsledku. Primárním základem požární bezpečnosti staveb je zpravidla realizace systémů orientovaných na zdroje pitné nebo užitkové vody z vodovodů pro veřejnou potřebu nebo vnitřních vodovodů průmyslových areálů a průmyslových zón. Vzhledem k důležitosti uvedené problematiky budou studenti podrobně seznámeni na přednáškách a cvičeních s teorií staveb vodárenských systémů, jejich provozováním ve standardních a krizových situacích, hydraulickou účinností těchto zařízení při různých hydrodynamických tlakových rovinách, systémem sítí, významem tlakových pásem, hydraulickou účinností vnějších a vnitřních požárních odběrních míst a ověřováním hydraulické účinnosti požárních vodovodů. Část přednášek bude zaměřena do oblasti navrhování, realizace a provozování vodárenských a kanalizačních zařízení zvyšujících požární bezpečnost tunelových silničních staveb, odvádění použitých požárních vod, odvádění dešťových vod a jejich alternativní likvidace ve speciálních objektech nebo řízené vypouštění do vodních ekosystémů.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2 KROČOVÁ, Š.: Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů, SPBI Spektrum, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-7385-153-8 KOZUBKOVÁ, Milada a kol. Mechanika tekutin, návody pro laboratorní cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 113 s. (Elektronická publikace na CD ROM). KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6. ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací. Nařízení vlády č. 264/2009 o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 m. BLÁHA, J. BRADA, K.: Hydraulické stroje, celostátní vysokoškolská příručka, Praha: 1992, 752 str. BOJKO, Marian; KOZUBKOVÁ, Milada; RAUTOVÁ, Jana. Základy hydromechaniky a zásobování hasivy. Ostrava: SPBI Ostrava. 2007. 182 s. ISBN 80-86634-53-1.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, V., NAVAROVÁ, Š., KRATOCHVÍL, M.: Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách - Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost, SPBI Spektrum, Ostrava 2011, ISBN: 978-80-7385-103-3 DRÁBKOVÁ, Sylva a kol. Mechanika tekutin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 248 s. (Elearningová učebnice). ISBN 978-80-248-1508-4. DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin. Skripta. Ostrava: VŠB- TU, FS, 2002, 141 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Potřeba vody pro zásobování požární vodou zastavěných území, tunelových silničních staveb, průmyslových areálů a zemědělství • Plánování potřeby vody pro zastavěná území • Plánování potřeby vody pro silniční tunelové stavby • Odvádění použitých vod při požárním zásahu • Nerovnoměrnost spotřeby vody • Výpočet akumulací požární vody • Ověřování hydraulické účinnosti OM jako zdrojů požární vody • Rizika selhání vodárenských systémů • Přírodní a antropogenní rizika působící na požární bezpečnost staveb 2. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu, měření tlaku 3. Měření místní a střední rychlosti a průtoku (průřezová měřidla) 4. Hydraulický výpočet potrubí, třecí ztráty v potrubí, místní odpory (ztráty) 5. Jednoduché potrubí s nádrží, tlaková čára, potrubní sítě 6. Řešení jednoduchého potrubí, složeného potrubního systému sériového, paralelního a sériového s odběrem, výpočet rozvětvené nebo okruhované sítě, prezentace experimentu 7. Neustálené proudění nestlačitelné a stlačitelné tekutiny 8. Hhasiva na bázi vody, hasiva v plynném skupenství s fyzikálním mechanismem hoření, halogenderiváty uhlovodíků v hasební technice, hasicí prášky a aerosolové hasivo 9. Zásobování požární vodou, požární hydranty, plnicí a odběrní místa, jejich smysl, dimenzování a funkce na vodovodech pro veřejnou potřebu, vnitřních vodovodech v areálech a objektových stavbách. 10. vysokotlaké rozvody pitné vody, jejich kapacitní parametry, pozitiva a negativa při využívání u výškové zástavby. 11. Zdroje požární vody pro tunelové silniční stavby, posuzování bezpečnosti zdrojů a výpočet kapacity vodních zdrojů, navrhování a dimenzování trubních přiváděcích řadů, řešení hydraulické účinnosti těchto distribučních systémů 12. Redukční stanice, tlakové stanice, zdroje energií, jejich konstrukce, význam a funkce pro požární zabezpečení silničních tunelových staveb 13. Vnitřní vodovod v tunelových stavbách, navrhování dimenzí trubních řadů, dimenzování požárních OM, stavebně-bezpečnostní podmínky provozu těchto zařízení 14. Vnitřní kanalizační systémy pro odvod použitých vod při požárním zásahu a dešťových vod z tunelových staveb, jejich dimenzování a provozování v různých přírodních podmínkách 15. Zařízení pro hašení, prezentace experimentu, výtok kapaliny otvorem, kompaktní proud kapaliny 16. Roztříštěný proud kapaliny, vodní mlha 17. SHZ, složení 18. Metody návrhu rozvodných potrubí pro hašení vodou vodovodů pro veřejnou potřebu jako víceúčelových zdrojů požární vody, vnitřních vodovodů jako zdrojů požární vody pro průmyslové a obchodní areály a bezpečnosti dopravních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 47  24
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku