030-0574/01 – Dangerous Substances and Wastes II (NLO II)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAL49 prof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
SMR0013 MVDr. Tatiana Smržová
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Combined Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Naučit studenty odebírat vzorky s vybranými nebezpečnými látkami, identifikovat je, stanovit jejich nebezpečné vlastnosti, určit možná rizika a reakci záchranného systému na ně.

Teaching methods

Experimental work in labs
Terrain work

Summary

Studenti se v tomto předmětu seznámí se základními pravidly pro odběr vzorků materiálů kontaminovaných nebezpečnou látkou, případně plynných nebezpečných látek a zkoumáním jejich vlastností v laboratoři. Výuka je koncipována jako podpůrný informační zdroj pro štáb zdolávání mimořádných událostí při zásazích s únikem nebezpečných látek. Součástí cvičení je i stanovení doporučení likvidace předmětných nebezpečných látek, případně ochranná opatření pro obyvatelstvo a zasahující složky IZS.

Compulsory literature:

Bartlová, I.; Balo, K: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, 2007. ISBN: Bartlová, I.: Nebezpečné látky I. SPBI Spektrum, 2005. ISBN: 80-86634-59-3 Wichterlová, J.: Chemie nebezpečných anorganických látek. SPBI Spektrum, 2001. ISBN: 80-86111-92-X Kotinský, P.; Hejdová, J.: Dekontaminace. SPBI Spektrum, 2003. ISBN: 80-86634-31-0 Šenovský, M.; Balog, K.; Hanuška, Z.; Šenovský, P.: Nebezpečné látky II. SPBI Spektrum, 2004. ISBN: 80-86634-47-7 Balog. K.; Bartlová, I.: Základy toxikologie. SPBI Spektrum, 1998. ISBN: 80-86111-29-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základné veličiny a ich jednotky používané pri riešení krízových situácií Meteorologické minimum pre úniky nebezpečných látok Identifikačné systémy nebezpečných látok Informačná podpora pri riešení havarijnej situácie - Prípadová štúdia Iniciačné zdroje havarijných udalostí Stanovenie rozsahu toxického oblaku pri kontinuálnom úniku vybranej nebezpečnej látky programom ROZEX Stanovenie koncentrácie oxidu uhoľnatého a uhličitého vznikajúceho pri horení rôznych typov tuhých látok a kvapen Stanovenie nasákavosti zeminy a účinnosti zachytenia uniklej kvapaliny (nafta,benzín) pomocou rôznych druhov sorbentov Spracovanie kontrolného zoznamu (Check List Analysis) pre prípad havárie Stanovenie odparu horľavých kvapalín Testovanie toxických plynov a pár Likvidácie havárie pri výrone kyseliny sírovej na ceste. Návrh opatrení a ich realizácia.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestral project 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner