030-0585/01 – Stavební konstrukce (SK)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Stavební konstrukce pozemních objektů, jejich význam a funkce. Důraz na konstrukce a jejich úpravy související s požární bezpečností stavebních objektů a s bezpečností jejich uživatelů. Uplatňované materiály a jejich vlastnosti. Znázorňování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci. Orientace ve stavebních výkresech.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

Hájek a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10- Nosné konstrukce I, ČVUT Praha, 2002 Hájek, V. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 30, ČVUT Praha, 1996 Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VŠB-TU Ostrava, 1997 Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., VUT Brno, nakladatelství CERM. s.r.o., 1994 Hanák, M.: Pozemní stavitelství - cvičení I., ČVUT Praha, 1997

Recommended literature:

Vaverka, J. a kol.: Dřevostavby pro bydlení, Grada Publishing,2008, ISBN 978-80-247-2205-4 Doseděl, A. a kol.: Čítanka výkresů ve stavebnictví, Sobotáles Praha, 2004 Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem, II. díl, Montanex a. s., 1995 Pavlis, J.: Cvičení z pozemního stavitelství, Sobotáles Praha, 1995 Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb III. - doplňkové skriptum, ČVUT Praha, 1991

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování dílčích zadání v návaznosti na přednesená témata - grafické znázornění konkrétních stavebních konstrukcí, návrh/úprava půdorysného řešení jednoduchého stavebního objektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Směry vývoje v pozemním stavitelství, směrnice EU. Úvod do pozemního stavitelství, základní pojmy z oblasti stavebních konstrukcí. Konstrukční systémy. Zakládání staveb a spodní stavba. Svislé nosné a nenosné konstrukce, základní požárně bezpečnostní požadavky. Vodorovné nosné a nenosné konstrukce, základní požárně bezpečnostní požadavky. Konstrukce střech stavebních objektů. Obvodové pláště budov. Stavební konstrukce spojující různé úrovně. Komínová tělesa a požární bezpečnost. Výplně otvorů, prostupy. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí a jiné stavební úpravy. Možnosti protipožárních úprav stavebních konstrukcí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  15
        Examination Examination 70  35
Mandatory attendence parzicipation: xxx

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner