030-0586/01 – Technické a právní předpisy I. (TPPI)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
SKA08 Ing. Květoslava Skalská
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními podmínkami pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry stanovením povinností orgánů státní správy, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Recommended literature:

Szaszo, Z., Šubrt V., Černý J.: Komentovaný zákon o požární ochraně a předpisy související. Část 1, 2, , Kodex Bohemia, Praha 1995-6 Šubrt V. : Zákon o požární ochraně s komentářem : zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z úplného znění vyhlášeného pod č. 67/2001 Sb., Rego, Praha 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Processing of three documentation according to the assignment.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do problematiky, rozdělení právních předpisů, pojmy. 2. Začlenění činností dle míry požárního nebezpečí. 3. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany. 4. Odborná způsobilost na úseku požární ochrany. 5. Dokumentace požární ochrany. 6. Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně. 7. Preventivní požární hlídka u právnických osob dle §13 zákona o PO, dle nařízení kraje nebo obecně závazné vyhlášky. 8. Problematika požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení z pohledu právních předpisů, zejména zákonná povinnost jejich instalace, kontrol provozuschopnosti, revizí apod. 9. Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany. 10. Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany. 11. Výkon státní správy – kontrolní činnost, zaměření na druhy kontrol, prostředky státního požárního dozoru (vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti, zastavení provozu). 12. Sankcionování na úseku požární ochrany.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  15
        Examination Examination 70  36
Mandatory attendence parzicipation: Processing of three fire protection documents.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner