030-0587/01 – Organizace a řízení v PO (OŘvPO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vladimír Vlček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany,integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 238/2000Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Řád chemické služby. Řád strojní služby.

Recommended literature:

Hanuška, Z.: Organizace jednotek požární ochrany, 978-80-7385-035-7 Hanuška, Z., Šenovský, M., Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém, 978-80-7385-007-4

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Dvě krátké prezentace aktuálních informací z okruhu působnosti integrovaného záchranného systému. Kontrolní testy z probraných oblastí.

E-learning

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a vyhl. č. 200/2012 Sb. Vyhláškač. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a vyhl. č. 200/2012 Sb. Vyhláškač. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhl. č. 429/2003 Sb. Vyhláškač. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce a její obhajoba.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky, právní řád ČR, postavení orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 2. Struktura a působnost HZS ČR. 3. Postavení a působnost dalších složek IZS. 4. Působnost orgánů státní správy a samosprávy v oblasti havarijní připravenosti. 5. Působnost orgánů státní správy a samosprávy v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 6. Systém plošného pokrytí území JPO v ČR. 7. Organizace jednotek požární ochrany a organizace služby v těchto jednotkách. 8. Organizační a operační řízení JPO. 9. Zásady obecné spolupráce mezi složkami IZS.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  15
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation: Prezenční forma: Semestrální práce a její obhajoba, test znalostí Kombinovaná forma: Semestrální práce a její obhajoba.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner