030-0588/01 – Požární taktika II (TAK II)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Martin Trčka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Trčka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The essence of this course is to describe the activities of fire units on the site of an incident, identify hazards on-site and choose the appropriate protection. Includes a selection of disposal routes for emergencies based on the knowledge their symptoms, possible use of technical equipment and fire equipment and other rescue options system. In addressing the emphasis on the safety of persons, animals, property and the environment presents calculations of forces and resources to fighting the use of extinguishing agents and selected other business units to quantify Fire protection in interventions.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Odborný předmět se zaměřuje na postupy řešení likvidace mimořádných událostí, které jsou formulovány na základě znalosti jejich projevů, možností používaných technických prostředků a požární techniky, dalších možností záchranného systému a praktických zkušeností ze zásahové činnosti. Při řešení se klade důraz na bezpečnost osob, zvířat, ochranu majetku a životního prostředí. Předmět učí kvantifikace množství sil a prostředků k hašení s použitím vybrané hasební látky a kvantifikace další činnosti jednotek požární ochrany při zásazích.

Compulsory literature:

Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 2004 KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2008. 175 s. ISBN 978-80-7385-062-3. TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4

Recommended literature:

AVILLO, Anthony. Fireground strategies : scenario workbook. Anthony Avillo. Tulsa, USA : [s.n.], 2003. 379 s. ISBN 0-87814-841-8. COLEMAN, John. Managing major fires. Tulsa, USA : [s.n.], 2001. 318 s. ISBN 0-912212-96-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat Dokumentaci zdolávání požáru u vybraného objektu se složitými podmínkami pro zásah. Překlad zahraničního odborného textu z problematiky likvidace požáru nebo mimořádné události. Po odevzdání elektronické formy zpracování hodnoceno plnění zadání, odborná správnost, práce s literaturou, formální úprava.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zdolávání požáru, požární taktika, strategie, rozhodování při zásahu, náplň a návaznost jednotlivých činností jednotek, určení hlavního směru činnosti. 2. Zdolávání požáru, útočná a obranná činnost, stanovení doby nutné na přerušení hoření. Nebezpečí na místě požáru, výskyt a charakteristika faktorů, které ohrožují zdraví a život lidí (vysoká teplota, kouř, elektrický proud, výbuch, pád, apod.) 3. Dokumentace zdolávání požáru, požárně taktická studie, operativní plán a karta, náplň a způsob zpracování. 4. Evakuace a záchrana osob, evakuační plány. 5. Odhad sil a prostředků na hašení, intenzita dodávky vody, stanovení potřeby vody k hašení, odhad doby hašení a celkové spotřeby vody. 6. Dálková doprava vody, návrh vedení dálkové dopravy vody, ověření tlakových poměrů, stanovení čerpacích stanovišť. 7. Kyvadlová doprava vody, stanovení počtu cisteren nutných pro dopravu vody, stanovení maximálního dopravovaného množství. 8. Stanovení sil a prostředků při plošném a objemovém hašení s užitím pěny. 9. Stanovení množství sil a prostředků při hašení inertním plynem a hasicím práškem. 10. Řízení zásahu, použití požární taktiky při zásahu. 11. Taktické postupy činnosti jednotek PO (záchrana osob, zvířat, majetku, činnost při povodních, zdolávání požárů- byty, sklepy, garáže, stavby, kanály, pole, lesy, sklady, rozvody a další, dopravní nehody, nebezpečné látky, technické zásahy, součinností).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30 (30) 15
                2x písemná práce Written test 10  0
                DZP Semestral project 15  0
                Překlad Other task type 5  0
        Examination Examination 70 (70) 21
                Písemná práce Written examination 30  10
                ústní zkouška Oral examination 40  12
Mandatory attendence parzicipation: Three absences are allowed.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner