030-0589/01 – Zásobování vodou (ZVO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After passing the course, the graduate will be able to analyse independently the submitted specialised texts in the area of water supply, to divide them chronologically into specialised areas. Subsequently, he/she will be able to make elementary analyses of risk areas dealing with the engineering infrastructure in the field of water management and their potential effects on the public infrastructure of territorial units. As needed, on the basis of pursuing this course, he/she will be able to prepare independently crisis preparedness plans for subjects and to participate in preparation of crisis plans for regions and self-governing territorial units. As well, he/she will be able to evaluate and propose the methods of fire safety design for built-up areas, individual premises, and to define the weaknesses and strengths of distribution systems in relation to the supply of water for firefighting.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

1. Účel a význam vodovodů. Základní pojmy ve vodárenství. 2. Zákonný rámec o využívání a provozování vodárenských systémů. 3. Potřeba vody, stanovení potřeb pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. Nerovnoměrnost spotřeby vody. 4. Doprava a rozvod vody. Předpoklady provozování vodárenských systémů. 5. Druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. Průmyslové a požární vodovody. 6. Akumulace vody, bezpečnostní akumulace vody, vodojemy, kapacitní možnosti spotřeby požární vody. 7. Dimenzování vodovodních přípojek, dimenzování vodoměrů. Kombinovaná řešení spotřeby požární vody 8. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, čerpací stanice, úpravny vod, hydroforové stanice, jejich aplikační možnosti a rizika na zabezpečení požárního množství vody. 9. Požární hydranty, plnicí a odběrná místa, jejich smysl, funkce a začlenění do systému vodárenských sítí. Rizika užívání ve vztahu na kvalitu vody. Kapacitní možnosti požárních hydrantů při maximálních odběrech ve vztahu k dimenzi vodovodní sítě, hydrostatickému a hydrodynamickému tlaku vody. 10. Vnitřní požární rozvody vody, projektování, užívání, zkoušky, rizika selhání při požáru. Praktické cvičení v různých hydraulických a hydrostatických poměrech vodárenských systémů. 11. Vysokotlaké rozvody pitné vody, kapacitní parametry, pozitiva a negativa při využívání u vysokopodlažní městské zástavby, kombinační možnosti při požárním zásahu. 12. Krizové stavy, nouzová řešení, aplikační možnosti zajištění požární bezpečnosti při výpadku vodních zdrojů, narušení vodovodních sítí, vyřazení akumulací, zhoršené kvalitě vody nebo prohlášení pitné vody za užitkovou. 13. Integrovaný záchranný systém, možnosti systému, jeho řízení a formy spolupráce s vodárenskými společnostmi. Koncepce zabezpečení obyvatelstva a veřejné infrastruktury pitnou vodou za krizových situací. 14. Krizové plánování v oblasti provozování vodovodů pro veřejnou potřebu. 15. Exkurze.

Compulsory literature:

KROČOVÁ, Š.: Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů, SPBI Spektrum, Ostrava 2014, ISBN: 978- 80-7385-153-8. KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2. ČSN 730873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

Recommended literature:

KROČOVÁ, Š.: Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů, SPBI Spektrum, Ostrava 2014, ISBN: 978- 80-7385-153-8. KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2. ČSN 730873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Davidson, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Kirby, L., Deere, D., Bartram, J.: Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, WHO 2003. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování zadaného tématu a jeho prezentace.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Účel a význam vodovodů. Základní pojmy ve vodárenství. 2. Zákonný rámec o využívání a provozování vodárenských systémů. 3. Potřeba vody, stanovení potřeb pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. Nerovnoměrnost spotřeby vody. 4. Doprava a rozvod vody. Předpoklady provozování vodárenských systémů. 5. Druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. Průmyslové a požární vodovody. 6. Akumulace vody, bezpečnostní akumulace vody, vodojemy, kapacitní možnosti spotřeby požární vody. 7. Dimenzování vodovodních přípojek, dimenzování vodoměrů. Kombinovaná řešení spotřeby požární vody 8. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, čerpací stanice, úpravny vod, hydroforové stanice, jejich aplikační možnosti a rizika na zabezpečení požárního množství vody. 9. Požární hydranty, plnicí a odběrná místa, jejich smysl, funkce a začlenění do systému vodárenských sítí. Rizika užívání ve vztahu na kvalitu vody. Kapacitní možnosti požárních hydrantů při maximálních odběrech ve vztahu k dimenzi vodovodní sítě, hydrostatickému a hydrodynamickému tlaku vody. 10. Vnitřní požární rozvody vody, projektování, užívání, zkoušky, rizika selhání při požáru. Praktické cvičení v různých hydraulických a hydrostatických poměrech vodárenských systémů. 11. Vysokotlaké rozvody pitné vody, kapacitní parametry, pozitiva a negativa při využívání u vysokopodlažní městské zástavby, kombinační možnosti při požárním zásahu. 12. Krizové stavy, nouzová řešení, aplikační možnosti zajištění požární bezpečnosti při výpadku vodních zdrojů, narušení vodovodních sítí, vyřazení akumulací, zhoršené kvalitě vody nebo prohlášení pitné vody za užitkovou. 13. Integrovaný záchranný systém, možnosti systému, jeho řízení a formy spolupráce s vodárenskými společnostmi. Koncepce zabezpečení obyvatelstva a veřejné infrastruktury pitnou vodou za krizových situací. 14. Krizové plánování v oblasti provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100 (100) 51
        Projekt Project 50  25
        Písemka Written test 50  26
Mandatory attendence parzicipation: Účast na cvičení alespoň v rozsahu 80%.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner