030-0591/02 – Security Systems (ZS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Petr Bitala, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Bitala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will understand the importance of security systems (alarm systems) for security of objects. He can judge their connection to the mechanical security of the facility and its physical security. Using the security assessment of the object, it can design efficient use of security systems to achieve the required security level of objects.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Student pochopí význam zabezpečovacích systémů (poplachových systémů) pro bezpečnost objektů. Dovede posoudit jejich vazbu na mechanické zabezpečení objektu a jeho fyzickou ostrahu. S využitím bezpečnostního posouzení objektu dovede navrhnout efektivní použití zabezpečovacích systémů pro dosažení požadované úrovně bezpečnosti objektů.

Compulsory literature:

Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26.SPBI, 2. aktualizované vydání, Ostrava 2008, ISBN 978-80-7385-060-9. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978–80–87500–05–7. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4. Bitala, P.: Požárně bezpečnostní zařízení (protipožární a bezpečnostní systémy) v komplexech tunelů na pozemních komunikacích. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 85 s. ISBN 978-80-248-3499-3. Dostupný z WWW: http://fbiweb.vsb.cz/safeteach/index.php/2013-04-05-19-38-43/materialy

Recommended literature:

Rybář, P. Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum 77. SPBI, Ostrava 2011, 96 s. ISBN 978-80-7385-106-4. Gagnon, R.,M.: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems, Delmar Publishers, New York, USA 1997, 353 s. ISBN 0-8273-8293-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro udělení zápočtu: 1. Absolvování dvou zápočtových testů na cvičení (rozsah otázek testů odráží aktuální úroveň proprané látky na přednáškách) 2. Vypracování referátů na téma technické ochrany objektů a jeho prezentace 3. Účast na laboratorních cvičeních Podmínky pro absolvování zkoušky: Zkouška sestává z části písemné a ústní. Písemná část formou testu. Ústní část formou ústní zkoušky. Úspěšného absolvování zkoušky je podmíněno úspěšným absolvování obou částí zkoušky.

E-learning

Other requirements

Minimálně 70% účast na cvičeních.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod – technická ochrana, vymezení základních pojmů, účel a rozdělení 2. Elektrická požární signalizace, účel, rozdělení, postavení v systému technické ochrany 3. Metody detekce požáru, parametry vhodné k detekci 4. Systémy EPS, rozdělení, princip funkce 5. Hlásiče požáru, rozdělení, princip funkce, použití 6. Doplňující zařízení 7. Stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod tepla a kouře 8. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, účel a rozdělení 9. Systémy PZTS, varianty technického řešení, stupeň zabezpečení, riziko 10 Čidla PZTS, rozdělení, princip funkce, použití 11 Ústředny PZTS, rozdělení, varianty technického řešení, funkce a použití 12 Napájecí zdroje, ovládací a doplňková zařízení 13 Návrh, výstavba a provoz EPS a PZTS včetně funkčních a logických vazeb

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 25  10
        Examination Examination 75  41 3
Mandatory attendence participation: Minimum attendance 50%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The student must prepare and submit a credit work prepared from professional literature in English focused on the topic of the studied subject by the credit week. The minimum scope of the text part of the thesis must be 5 standard pages. The formal preparation of the thesis must correspond to the requirements for the preparation of a bachelor's thesis.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.