030-0592/01 – Požární bezpečnost staveb I (PBSI)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je pochopit požadavky na protipožární zajištění objektů z hledisek územního, dispozičního, konstrukčního a materiálového a znát možnosti použití požárně bezpečnostních zařízení. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétního problému technické praxe u staveb pozemních i vybraných děl podzemních (tunelů pozemních komunikací).

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. Ostrava: SPBI. 2010. ISBN 978-80-86111-77-3. Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Ostrava: SPBI. 2009. ISBN: 978-80-7385-45-6. Zoufal, R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Praha: PAVUS. 2009. ISBN 978-80-901181-0-0. Pokorný, M. Požární bezpečnost staveb. Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT Praha. 2014. ISBN 978-80-01-05456-7. Bradáčová, I., Bebčák, P. Požární bezpečnost staveb. Modul e-learning, FBI VŠB-TUO, Ostrava, 2007. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí předpisy Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy Soubor ČSN 73 08xx a další související ČSN-EN

Recommended literature:

Dudáček A.: Automatiká detekce požáru. 2. vydání. SPBI Ostrava. 2008. ISBN 978-80-7385-060-9. Kratochvíl, V. et al. Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. MV GŘ HZS ČR Praha 2010. ISBN 978.80.86640-53-2. Stollard, P., Abrahams, J. Fire from First Principles - A Design Guide to Building Fire Safety. Taylor & Francis e-Library, 2002. The Design Guide for the Fire Protection of Buildings. Fire Protection Association 1999. ISBN 1 902790 02-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu a rozprava nad zadaným projektem, aktivní účast ve cvičeních, písemný test.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historie požární bezpečnosti staveb (dále PBS). Právní a technické předpisy PBS. Základní pojmy. 2. Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky PBS. Postup posuzování PBS nevýrobních objektů. Požární úseky a požárně dělicí konstrukce. 3. Požární riziko. Průměrné a místně soustředěné výpočtové požární zatížení. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Rozměry požárních úseků. 4. Stupně požární bezpečnosti. Požárně technické vlastnosti stavebních hmot a stavebních konstrukcí. Možnosti zlepšování požárně technických vlastností stavebních hmot a konstrukcí. 5. Únikové cesty v nevýrobních objektech. Typy, dimenzování, provedení a vybavení. 6. Odstupy a požárně nebezpečný prostor nevýrobních objektů. 7. Technická zařízení a zajištění protipožárního zásahu. 8. Shromažďovací prostory, budovy pro bydlení a ubytování - specifické požadavky PBS. 9. Stavby pro zdravotnictví a změny staveb - specifické požadavky PBS. 10. Postup posuzování výrobních objektů. Požární a ekonomické riziko. Použití požárně bezpečnostních zařízení. 11. Únikové cesty z výrobních objektů. Odstupy. Technologická zařízení. 12. Požární bezpečnost tunelů pozemních komunikací – specifické požadavky PBS 13. Inovace popř. přednáška odborníka z praxe.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  35
Mandatory attendence parzicipation: Tolerance 2 neomluvených absencí.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner