030-0596/01 – Technické a právní předpisy PO II. (TPPII.)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
SKA08 Ing. Květoslava Skalská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z předmětu Technické a právní předpisy I implementací dalších prováděcích předpisů a předpisů souvisejících. V předmětu bude řešena problematika stavebního zákona ve vztahu k výkonu státního požárního dozoru a povinnostem stavebníka zejména při činnostech v územním řízení, stavebním řízení, změnách v rámci realizace stavby a změn užívání objektů. Zmíněny budou podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů. Dále budou prodiskutovány podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, požadavky vyplývající z NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s dokumentací zpracovávanou v souladu s NV č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně. Ve cvičeních bude kladen důraz na samostatné řešení problematiky požární ochrany zejména z pohledu hasičského záchranného sboru při výkonu státního požárního dozoru, ale i komplexního zabezpečení požární ochrany u právnických osob.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv NV č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Doporučená literatura:

Szaszo, Z., Šubrt V., Černý J.: Komentovaný zákon o požární ochraně a předpisy související. Část 1, 2, , Kodex Bohemia, Praha 1995-6 Šubrt V.: Zákon o požární ochraně s komentářem : zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z úplného znění vyhlášeného pod č. 67/2001 Sb., Rego, Praha 2002 Kolektiv: Vybrané kapitoly z požární ochrany, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2003 Doležal J. a kolektiv: Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související: s poznámkami, Linde, Praha2006 Sládeček V.: Obecné správní právo, ASPI,Praha 2004 Mates P.: Správa jinými subjekty, Právní rádce 2000, č. 5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce: vypracování dokumentace požární ochrany. Týmová práce na zadané téma. Exkurze u právnických osob.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování náplně předmětu Technické a právní předpisy a uvědomění si souvislostí z dalších předmětů. 2. Výkon státního požárního dozoru, zaměření na kontrolní činnost - zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 3. Sankcionování na úseku požární ochrany - Správní řád, zákon o přestupcích. 4. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a výkon státního požárního dozoru. 5. NV č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění NV 498/2002 Sb. 6. Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 7. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 8. NV 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 9. Nakládání, manipulace a skladování tlakových lahví. 10. Některé povinnosti vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Zpracování dokumentů PO Jiný typ úlohy 30  16
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti: Účast minimálně 50 %, splnění povinných součástí pro získání zápočtu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku