030-0601/01 – Fire Safety of the Buildings (PBS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
KLE106 Ing. Jakub Klezla
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je pochopit požadavky na protipožární zajištění objektů z hledisek územního, dispozičního, konstrukčního a materiálového a znát možnosti použití požárně bezpečnostních zařízení. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétního problému technické praxe u pozemních staveb.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Studiem předmětu studenti pochopí význam a funkci stavebních konstrukcí a následně aplikují technické požadavky na protipožární zabezpečení objektů. Analyzují podmínky evakuace, možnost šíření požáru v objektu a na okolí, uplatní požadavky na protipožární zásah, popř. aplikují prvky aktivní požární ochrany tj., požárně bezpečnostní zařízení směřujícího k ochraně osob, zvířat a majetku s důrazem na zajištění podmínek pro úspěšný protipožární zásah.

Compulsory literature:

Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. Ostrava: SPBI. 2010. ISBN 978-80-86111-77-3. Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Ostrava: SPBI. 2009. ISBN: 978-80-7385-45-6. Zoufal, R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Praha: PAVUS. 2009. ISBN 978-80-901181-0-0. Pokorný, M. Požární bezpečnost staveb. Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT Praha. 2014. ISBN 978-80-01-05456-7. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí předpisy Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy Soubor ČSN 73 08xx a další související ČSN-EN Stollard, P., Abrahams, J. Fire from First Principles - A Design Guide to Building Fire Safety. Taylor & Francis e-Library, 2002. The Design Guide for the Fire Protection of Buildings. Fire Protection Association 1999. ISBN 1 902790 02-2.

Recommended literature:

Dudáček A.: Automatická detekce požáru. 2. vydání. SPBI Ostrava. 2008. ISBN 978-80-7385-060-9. Pokorný, M. Požární bezpečnost staveb. Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT Praha. 2014. ISBN 978-80-01-05456-7. Kratochvíl, V. et al. Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. MV GŘ HZS ČR Praha 2010. ISBN 978.80.86640-53-2. vybrané předpisy - BS, NFPA, DIN

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odborné znalosti budou průběžně ověřovány testy ve cvičení. Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu a jeho úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Other requirements

Aktivní povinná účast na cvičení v rozsahu 80 %, zpracování semestrální práce v zadaném rozsahu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zásady zajišťování budov z hlediska požární bezpečnosti 2. Základní pojmy (požární riziko, stupně požární bezpečnosti, požární odolnost, požárně bezpečnostní zařízení, únikové cesty, odstupové vzdálenosti aj.) 3. Principy zajištění požární bezpečnosti nevýrobních objektů 4. Principy zajištění požární bezpečnosti výrobních objektů 5. Principy zajištění požární bezpečnosti ostatních staveb (shromažďovací prostory, budovy pro bydlení a ubytování, stavby pro zdravotnictví a změny staveb) 6. Podmínky pro protipožární zásah 7. Inovace, popř. přednáška odborníka za praxe

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  15
        Examination Examination 70  36 3
Mandatory attendence participation: Compulsory participation in seminars.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Submission and successful defense of the semester work.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.