030-0880/01 – Nepovinná praxe u HZS - pro oblast IZS a prevence (NP-IZSPR)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0
Part-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Získání praktických zkušeností a dovedností při řešení problematiky na úseku IZS, operačního řízení, požární prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení v rámci HZS kraje.

Teaching methods

Terrain work

Summary

Nepovinná praxe u HZS je součástí Ověřovacího studijního programu pro odbornou způsobilost podle §72 zákona 133/1985 Sb.

Compulsory literature:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek PO. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Interní dokumentace a předpisy HZS ČR

Recommended literature:

Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 7308.. MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 2004 Šenovský, M. a kol.: Integrovaný záchranný systém. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-65-5, 157 s Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-70-1, 140 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

K udělení zápočtu z absolvování této odborné praxe student doloží: 1. Písemné potvrzení vedoucím pracoviště, kde student praxi vykonával, o jejím absolvování v předepsaném obsahu a rozsahu. 2. Závěrečnou zprávu o absolvování odborné praxe.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Výkon služby v jednotce PO, vybavení stanic HZS (6 h) 2. Dokumentace jednotek PO a OPIS (2 h) 3. TCTV, OPIS – vybavení, obsluha a použití, činnosti operačního střediska (4 h) 4. Kontrolní činnost (2 h) 5. Stavební prevence (2 h) 6. Zjišťování příčin vzniku požárů (2 h) 7. Správní a přestupkové řízení (2 h) 8. Havarijní a krizové plánování (2 h) 9. Plnění úkolů ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití apod.) (2 h) 10. Uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování a kontrolní činnosti (1 h) 11. Preventivně výchovná činnost (1 h) 12. Činnost technické služby jednotek PO (2 h) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti technické služby Dokumentace technické služby – záznamy o evidenci a kontrolách, revize a provozní kontroly prostředků technické služby Provádění oprav, údržby, kontroly a skladování prostředků technické služby Provozní prostory technické služby 13. Činnost chemické služby jednotek PO (4 h) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti chemické služby Dokumentace chemické služby – záznamy o evidenci a kontrolách, revize a provozní kontroly prostředků chemické služby Provádění oprav, údržby, kontroly a skladování prostředků chemické služby Provozní prostory chemické služby 14. Činnost strojní služby (4 h) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti strojní služby Dokumentace strojní služby – záznamy o evidenci a kontrolách, revize a provozní kontroly prostředků strojní služby Provádění oprav, údržby, kontroly a skladování prostředků strojní služby Provozní prostory strojní služby Požární čerpadla a vývěvy, zkoušení Provozní náplně Údržba požární techniky 15. Činnost spojové a informační služby (4 h) Radiové spojové prostředky – analogové, digitální Praktická obsluha ruční radiostanice digitální, navázání spojení, hovor, použití statusů Informační podpora velitele zásahu – praktické použití tabletů velitele jednotky, GINA nebo PointIx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Presentation of the "practical conformation form".

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner