030-0922/02 – Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství (SM) (SM)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEV02 doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.
ZEL06 prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět se zabývá spektrometrií s důrazem na hlavní spektrometrické parametry jako populace kvantových stavů, Einsteinova teorie spektrálních přechodů, Planckův zákon absorpce a emise plynů, podstata spektrálního charakteru absorpce a emise, mechanismy způsobující rozšíření linií, tvar linií jako zdroj informací, intensita, poloha a rozšíření spektrální linie, rovnice přenosu záření a její speciální případy, teoretické principy kvantitativní analýzy, teorie spektroskopického experimentu a základní principy experimentálních metod spektroskopie, mikrovlná spektroskopie, rotační spektra a struktura molekul, vibrační spektroskopie, normální souřadnice a souřadnice symetrie, aplikace IČ a Ramanovy spektroskopie. Dále spektroskopickými metodami jako analytickými nástroji. Jedná se zejména o základy metod a jejich výhody a nevýhody při výzkumech atmosféry, v požární ochraně a v bezpečnostním inženýrství, charakteristika metod podle spektrálního rozsahu - UV/VIS, infračervená a mikrovlnná spektrální oblast, charakteristika metod podle typu detekce - lokální a dálková detekcí - měření z povrchu Země, satelitní měření, lidarová měření, letecké a balonové kampaně. Spektroskopické metody pro výzkum dolní troposféry a pro výzkum horní troposféry a dolní stratosféry. Jedná se o aplikace v simulované a v reálné atmosféře, mezinárodní projekty: MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding vypuštěný na satelitu ENVISAT), submilimetrová atmosférická spektroskopie satelitu ODIN, NDSC (The Network for Detection of Stratospheric Change). Významné aspekty satelitních měření a obecně „remote sensing“ systémů pro bezpečnostní výzkum.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

J.M. Hollas: High Resolution Spectroscopy, Butterworths, London 1982. P.F. Bernath: Spectra of Atoms and Molecules,Oxford University Press, New York, Oxford 1995. W. Demtröder: Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin 1982 M. Lackner (Ed.): Lasers in Chemistry, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008 J. Orphal, C. E. Fellows, and P.-M. Flaud: "The visible absorption spectrum of NO3 measured by high-resolution Fourier-transform spectroscopy", Journal of Geophysical Research D 108 (D3), 4077, doi: 10.1029/2002JD002489, 2003. J. Orphal: "A critical review of the absorption cross-sections of O3 and NO2 in the 240-790 nm region", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157, 185-209, 2003.

Recommended literature:

J.-M. Flaud, A. Perrin, J. Orphal, Q. Kou, P.-M. Flaud, C. Piccolo, and B. Carli: "New analysis of the v5+v9-v9 hot band of HNO3", Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 77, 355-364, 2003. H. Kromminga, J. Orphal, P. Spietz, S. Voigt, and J. P. Burrows: "The temperature dependence (213-293 K) of the absorption cross-sections of OClO in the 340-450 nm region measured by Fourier-transform spectroscopy", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157, 149-160, 2003. K. Bogumil, J. Orphal, T. Homann, S. Voigt, P. Spietz, O. C. Fleischmann, A. Vogel, M. Hartmann, H. Bov-ensmann, J. Frerick, and J. P. Burrows: "Measurements of molecular absorption spectra with the SCIAMACHY pre-flight model: instrument characterization and reference data for atmospheric remote-sensing in the 230-2380 nm region", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157, 167-184, 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Processing of the given topic, written and oral presentation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The subject deals with spectrometry with emphasis on main spectroscopic parameters, such as quantum state populations, Einstein’s theory of spectral transitions, Planck’s law of absorption and emission of gases, principles of spectral character of absorption and emission, mechanisms causing the widening of lines, line shapes as information source, spectral line intensity, position and widening, radiative transfer equation and its special cases, theoretical principles of quantitative analysis, theory of spectroscopic experiment and basic principles of experimental methods in spectroscopy, microwave spectroscopy, rotational spectra and structure of molecules, vibrational spectroscopy, normal coordinates and symmetry coordinates, IR and Raman spectroscopy applications. Furthermore, it includes spectroscopic methods as analytical tools. It is above all a case of fundamentals of methods and their advantages and disadvantages when used in atmospheric research, fire protection and safety and security engineering, characterization of methods according to the spectral range - UV/VIS, infrared and microwave spectral regions, characterization of methods according to the type of detection – local and remote detection – measurement at the Earth’s surface, satellite measurement, lidar measurement, aircraft and balloon campaigns. Spectroscopic methods for lower troposheric research and upper troposheric and lower stratospheric research. It is a case of application in simulated and real atmosphere; international projects: MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding being placed onboard the satellite ENVISAT), ODIN satellite submillimeter atmospheric spectroscopy, NDSC (The Network for Detection of Stratospheric Change). Significant aspects of satellite measurements and generally “remote sensing” systems for safety and security research.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.