030-0927/01 – Požární bezpečnost (PB)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je, poskytnout studentům, kteří nejsou absolventy oboru, základní odborné informace z oblasti požární ochrany. Předmět je rozdělen na dvě části.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je, poskytnout studentům, kteří nejsou absolventy oboru, základní odborné informace z oblasti požární ochrany.

Compulsory literature:

Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (2. vydání). Ostrava: SPBI, 2010.228 s. Cete, A. E. (editor in chief) Fire Protection Handbook. 20th Edition, Volumes I & II, USA: National Fire Protection Association, 2008. Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb II. Výrobní objekty. Ostrava. SPBI, 2008. 168 s. Kučera, P. et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Ostrava: SPBI, 2010. 152 s. + CD. Dudáček A. Automatická detekce požáru. (2. vydání). Ostrava: SPBI, 2008. 98 s. Purple book CPR 18E (1999). Guidelines for Quantitative Risk Assessment, The Hague Bartlová, I. – Balog, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 2007. 191s.

Recommended literature:

Kratochvíl, V. et al. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách - Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost. Ostrava: SPBI, 2011. 693 s. Kučera et al Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: SPBI, 2010. 176 s + CD. Folwarczny, L. – Pokorný, J. Evakuace osob. Ostrava: SPBI, 2006. 125 s. Bartlová, I. – Damec, J.: Prevence technologických havárií. Ostrava: SPBI, 2002. 243s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Požární bezpečnost staveb (PBS). Jejím úkolem je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, a zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru. Těžištěm rozvoje oboru PBS je specifikace předpokládaných účinků požárů a stanovení optimálních protipožárních opatření, což zahrnuje: zabránění vzniku a rozvoji požáru, určení požárního rizika plně rozvinutého požáru, dimenzování stavebních dílců a konstrukčních systémů na předpokládané tepelné namáhání, optimalizaci protipožárních opatření, šíření zplodin hoření v objektu, pohyb osob při evakuaci, podmínky šíření požáru vně stavebního objektu, zásahové cesty a podmínky účinného protipožárního zásahu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner