030-0928/02 – Požární bezpečnost staveb a technologií (PBST)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of fire safety of buildings (PBS) is to prevent loss of life and health and loss of property. It is mainly about creating conditions for safe evacuation from a burning or fire-endangered building, about preventing the spread of fire inside and outside the building and about creating conditions for effective intervention of fire brigades. The construction part of the building must be dimensioned for the expected effects of fire.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The study of the subject leads to a deeper understanding of the principles of designing fire safety of buildings and technologies in order to apply the requirements for fire protection of non-production buildings in terms of land, layout, construction and materials and know the possibilities of using fire safety equipment.

Compulsory literature:

Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (2. vydání). Ostrava: SPBI, 2010. 228 s. Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb II. Výrobní objekty. Ostrava. SPBI, 2008. 168 s. Kučera et al Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: SPBI, 2010. 176 s + CD. Kučera, P. et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Ostrava: SPBI, 2010. 152 s. + CD. Dudáček A. Automatická detekce požáru. (2. vydání). Ostrava: SPBI, 2008. 98 s. Folwarczny, L. – Pokorný, J. Evakuace osob. Ostrava: SPBI, 2006. 125 s.

Recommended literature:

Cote, A. E. (editor in chief) Fire Protection Handbook. 20th Edition, Volumes I & II, USA: National Fire Protection Association, 2008. Stollard, P. Fire from First Principles - A Design Guide to International Building Fire Safety. Routledge – Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-0-415-83261-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cílem požární bezpečnosti staveb (PBS) je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, o zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner