030-0930/01 – Taktika zdolávání mimořádných událostí (TZMU)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání odborných znalostí při řízení mimořádných událostí velkého rozsahu, resp. za účasti širokého spektra dotčených složek integrovaného záchranného systému, včetně dalších participujících subjektů státní správy a samosprávy. Absolvováním tohoto předmětu by měli studenti nabýt vědomosti o řízení zásahu na strategické úrovni, jež povede k úspěšné koordinaci všech participujících složek za účelného využití nasazených sil a prostředků. Předmět má přesah i do mezinárodní spolupráce, a to jednak při vysílání speciálních modulů, jakož i při příjmu pomoci ze zahraničí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Absolvováním předmětu Taktika mimořádných událostí si studenti osvojí znalosti a získají dovednosti v oblasti taktiky nasazení sil a prostředků při zdolávání mimořádné události velkého rozsahu, jež může přejít do vyhlášení krizového stavu. Jedná se především o strategickou úroveň řízení, což znamená velmi úzkou spolupráci s hejtmany krajů a starosty obcí s rozšířenou působností, ale i s obcemi samotnými, jakož i s ústředními správními úřady. Součástí nabytých vědomostí bude samozřejmě i provázanost na nižší úrovně řízení (taktickou a operační), jakož i aktuální znalosti ve vztahu ke společným typovým činnostem složek integrovaného záchranného systému a typovým plánům ústředních správních úřadů. Z pohledu mezinárodní spolupráce budou studenti seznámeni s Mechanismem civilní ochrany EU a jeho nástroji, jakož i s dalšími formami mezinárodní spolupráce při řešení mimořádných událostí, jako např. přeshraniční pomoc, bilaterární a humanitární pomoc, včetně zapojení OSN do tohoto systému.

Povinná literatura:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů. Šenovský, M., Hanuška, Z., Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2007, Ostrava, 157 stran, 2. vydání, ISBN: 80-86634-55-8. AVILLO, Anthony. Fireground Strategies: Scenario Workbook. Tulsa, USA: 2003. 379 s. ISBN 0-87814-841-8. COLEMAN, John. Managing Major Fires. Tulsa, USA: 2001. 318 s. ISBN 0-912212-96-9. Fire Stream Practices. 7 th. ed. Stillwater, OK: Fire Protection Publications, Oklahoma State University, 1998, 458 s. Firefighter's Handbook: Essentials of Firefighting and Emergency Response. 2nd ed. Clifton Park, N.Y: Thomson/Delmar Learning, 2004, xl, 980 s. ISBN 14-018-3575-9. Fire Engineering's Handbook For Firefighter I & II. 2019 Update. Fire Engineering Books & Videos. Edited by Glenn Corbett. ISBN 9781593704476. GRIMWOOD, Paul T. Fog Attack: Firefighting Strategy and Tactics. First. Redhill, Surrey: FMJ International Publications Ltd., 1992. ISSN 0966-8500.

Doporučená literatura:

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. Kratochvíl, M., Kratochvíl, V.: Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2009. 270 s. ISBN 9788073850647. Bártlová, I.: Nebezpečné látky I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN: 80-86634-59-3. MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, 2014, 11. vydání. TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4. Typové činnosti složek IZS, dle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb., ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podstatou předmětu je aplikace inženýrských znalostí vztažených na problematiku zdolávání požárů a havárií velkého rozsahu a účelného využití sil a prostředků složek IZS pro dosažení úspěšné likvidace těchto událostí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.