030-0933/04 – Měření a monitoring prostředí (MMP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEV02 doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.
ZEL06 prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na obecné principy fyzikálních měření a chemických analýz, metody sběru, přenosu a zpracování signálu i praktické aplikace chemických senzorů a systémů pro měření fyzikálních veličin, včetně nástrojů pro kontinuální měření a monitoring (např. technologie senzorových sítí).

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět je zaměřen na obecné principy fyzikálních měření a chemických analýz, metody sběru, přenosu a zpracování signálu i praktické aplikace chemických senzorů a systémů pro měření fyzikálních veličin, včetně nástrojů pro kontinuální měření a monitoring (např. technologie senzorových sítí).

Compulsory literature:

J.M. Hollas: High Resolution Spectroscopy, Butterworths, London 1982. P.F. Bernath: Spectra of Atoms and Molecules,Oxford University Press, New York, Oxford 1995. W. Demtröder: Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin 1982 ATKINS, P. W. a R. S. FRIEDMAN. Molecular quantum mechanics. 5th ed. New York: Oxford University Press, 2011. xiv, 537. ISBN 9780199541423.

Recommended literature:

M. Lackner (Ed.): Lasers in Chemistry, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008 K. Bogumil, J. Orphal, T. Homann, S. Voigt, P. Spietz, O. C. Fleischmann, A. Vogel, M. Hartmann, H. Bov-ensmann, J. Frerick, and J. P. Burrows: "Measurements of molecular absorption spectra with the SCIAMACHY pre-flight model: instrument characterization and reference data for atmospheric remote-sensing in the 230-2380 nm region", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157, 167-184, 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška

E-learning

Other requirements

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen na obecné principy fyzikálních měření a chemických analýz, metody sběru, přenosu a zpracování signálu i praktické aplikace chemických senzorů a systémů pro měření fyzikálních veličin, včetně nástrojů pro kontinuální měření a monitoring. Cílem je seznámit studenta s problematikou měření. Demonstrovat jakými způsoby je možné měřit rozličné fyzikální veličiny. Seznámit studenty, jakým způsobem jsou data ze senzorů přenášena do řídicích jednotek a naučit je, jak dle zvolené koncepce data vyhodnotit. Senzorika představuje důležitou elementární část, na které nadřazené systémy závisí. Absolvováním předmětu získá student teoretické znalosti chemických a fyzikálních metod analýzy vzorků životního prostředí pro potřebu monitorování. Na základě nabytých znalostí bude schopen interpretovat získané a posuzovat rizika spojená se znečišťováním životního prostředí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.