030-0935/02 – Základy modelování v PO (ZMPO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to learn to use the knowledge of fire engineering to predict the development of fire in enclosed spaces and calculate the amount of heat and smoke released during combustion based on mathematical modeling of the process of heat generation and flame spread. Acquire ways of interpreting the results obtained by mathematical modeling. Practically apply software tools for modeling the fire situation (zone models or field type models) in solving fire safety of buildings.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The course is focused on the basics of mathematical modeling of fire in an enclosed space. The student will get acquainted with the principles of fire modeling and will learn to operate and interpret the results of selected software for fire modeling.

Compulsory literature:

KUČERA, P. – PEZDOVÁ. Z. Základy matematického modelování požáru. Edice SPBI SPEKTRUM 73. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-095-1. ZAVILA, O. – KUČERA, P. – ŠENOVSKÝ, P. Matematické modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství Edice SPBI SPEKTRUM 90. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-7385-165-1. WALD, F et al. Modelování dynamiky požáru v budovách. Praha: ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05633-2. Karlsson, B. – Quintiere, J.G. Enclosure Fire Dynamics. CRC Press LLC, 2000.

Recommended literature:

Drysdale, D. An Introduction to Fire Dynamics, 3rd Edition, John Wiley & Sons, United Kingdom, 2011. Hurley, M.J. (Editor in chief) The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th Edition, USA: Society of Fire Protection Engineers, 2015. (Chapters from 29 to 32) Cote, A. E. (editor in chief) Fire Protection Handbook. 20th Edition, Volumes I & II, USA: National Fire Protection Association, 2008. (Chapters from 3-5 to 3-9)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cílem předmětu je naučit se využívat poznatků požárního inženýrství pro předpověď rozvoje požáru v uzavřených prostorech a provést výpočet množství tepla a kouře uvolněného při hoření na základě matematického modelování procesu tvorby tepla a šíření plamene. Osvojit si způsoby interpretace výsledků dosažených matematickým modelováním. Prakticky uplatnit softwarové nástroje pro modelování požární situace (modely zónové či modely typu pole) při řešení požární bezpečnosti staveb.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner