030-0937/02 – Natural Disasters and Coping with Them (PKJR)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Historie přírodních katastrof. Environmentální hazardy. Případové studie. Zemětřesení, sesuvy, soliflukce. Extrémní meteorologické jevy, povodně a záplavy (včetně mimořádných). Zimní klimatické podmínky - ledové povodně, sněžení, laviny, námrazy, ledovka. Lesní a přírodní požáry. Klimatické změny a krize jimi vyvolané. Vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení přírodních krizí. Logistika záchranných operací a obnovení funkcí zasaženého území.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Historie přírodních katastrof. Environmentální hazardy. Případové studie. Zemětřesení, sesuvy, soliflukce. Extrémní meteorologické jevy, povodně a záplavy (včetně mimořádných). Zimní klimatické podmínky - ledové povodně, sněžení, laviny, námrazy, ledovka. Lesní a přírodní požáry. Klimatické změny a krize jimi vyvolané. Vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení přírodních krizí. Logistika záchranných operací a obnovení funkcí zasaženého území.

Compulsory literature:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M.: Riešenie prídných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644 Přírodní katastrofy a environmentální hazardy. Dostupné: http://www.sci.muni.cz/~herber/terms.htm BABINEC, F. Management rizika. Loss Prevention & Safety Promotion. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2005, 93 s.

Recommended literature:

MACURA V. et al. 2002. Úprava tokov, Bratislava: Slovenská technická univerzita, upravené 3. vyd., 2002. 272 s., ISBN 80-227-1673-1 Směrnice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnocení a managemente povodňových rizik KŇAZOVICKÝ, L. 1967. Lavíny. Bratislava: SAV, 1967 MILAN, L. 2006. Lavíny v horstvách Slovenska. Bratislava: VEDA, 2006 ŠENOVSKÝ. M. – ADAMEC. V.: Právní rámec krizového managementu - management záchranných prací. SPBI Ostrava, 2. vydání, 2007, s. 97, ISBN80-86634-67-1 ŠOCH. M. – NOVÁK. M: Záchrana zvířat II - Zásady manipulace se zvířaty. SPBI Ostrava, 2008, ISBN 80-86634-32-9 Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p., ISBN/ISSN: 9211010640 KŘUPKA, J. Environmental Modeling for Sustainable Regional Development. Sys.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Semester work on a given topic in relation to the focus of the dissertation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

History of Natural Disasters. Environmental Hazards. Case studies. Earthquakes, Landslides, Soliflucations. Extreme Weather Phenomena, Floods (including extraordinary). Winter Climatic Conditions - Icy Floods, Snow, Avalanches, Icing, Icebergs. Forest and Natural Fires. Climate Change and the Crises caused by them. Interaction of Natural and Technological Disasters. Prevention of Natural Disasters, Mitigation and Resolution of Natural Crises. Logistics of Rescue Operations and Restoration of affected Areas.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner