030-0942/02 – Ventilation of Buildings (VO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Větrání objektů zajišťuje výměnu vzduchu uvnitř budov za vzduch venkovní. V obecné rovině lze větrání členit na hygienické, stavebně technické, technologické, bezpečnostní, energetické a větrání zajišťující požadavky na kvalitu vzduchu přiváděného do větraných prostorů při znečištění škodlivinami. Speciálním druhem větrání je bezpečnostní větrání, které zahrnuje požární větrání, technologické větrání a specifické případy bezpečnostního větrání. Jednou z nejvýznamnějších mimořádných událostí jsou požáry. Průvodní jevy požáru jsou každoročně příčinou vysokého počtu mrtvých a zraněných. Jedním z významných příčin je působení vznikajícího kouře. Požární větrání objektů má podstatný význam na zajištění bezpečnosti osob, zvířat, materiálních hodnot i životního prostředí. Člení se na větrání chráněných únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla a větrání při hasebním zásahu. Principy požárního větrání popisuje tzv. smoke management, který nachází uplatnění jak v zahraničí, tak v České republice. Při navrhování požárního větrání je nutné zohlednit součinnost požárního větrání s jinými požárně bezpečnostními a technickými zařízeními.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Větrání objektů zajišťuje výměnu vzduchu uvnitř budov za vzduch venkovní. V obecné rovině lze větrání členit na hygienické, stavebně technické, technologické, bezpečnostní, energetické a větrání zajišťující požadavky na kvalitu vzduchu přiváděného do větraných prostorů při znečištění škodlivinami. Speciálním druhem větrání je bezpečnostní větrání, které zahrnuje požární větrání, technologické větrání a specifické případy bezpečnostního větrání. Jednou z nejvýznamnějších mimořádných událostí jsou požáry. Průvodní jevy požáru jsou každoročně příčinou vysokého počtu mrtvých a zraněných. Jedním z významných příčin je působení vznikajícího kouře. Požární větrání objektů má podstatný význam na zajištění bezpečnosti osob, zvířat, materiálních hodnot i životního prostředí. Člení se na větrání chráněných únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla a větrání při hasebním zásahu. Principy požárního větrání popisuje tzv. smoke management, který nachází uplatnění jak v zahraničí, tak v České republice. Při navrhování požárního větrání je nutné zohlednit součinnost požárního větrání s jinými požárně bezpečnostními a technickými zařízeními.

Compulsory literature:

KLOTE, J. H., MILKE, J. A. Principles of smoke management. Atlanta, Ga: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2002. 377 s. ISBN 978-1-883413-99-6.

Recommended literature:

COOPER, L.Y. Smoke and Heat Venting. SFPE handbook of fire protection engineering. 4th ed vyd. Quincy, Mass. : Bethesda, Md: National Fire Protection Association ; Society of Fire Protection Engineers, 2008. 1 s. ISBN 978-0-87765-821-4. ZEHFUSS, J. Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes [online]. Braunschweig: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb), Technisch-Wissenschaftlicher Beirat (TWB), 2020. 494 s. Technischer Bericht TB 04/01., 4. überarbeitete und ergänzte Auflage. Dostupné z: https://www.vfdb.de/fileadmin/download/vfdb-Leitfaden_IngMethoden_4Auflage_2020-03-26.pdf.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět seznamuje s členěním větrání. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnostnímu, zejména pak požárnímu větrání. Na základě vybraných částí dynamiky požáru ve fázi jeho rozvoje, jsou řešeny základní charakteristiky vertikálního sloupce kouře vznikajícího nad ohniskem požáru (Fire Plume). Charakteristiky jsou vstupními hodnotami pro zvolené varianty požárního větrání, zejména zařízení pro odvod kouře a tepla. V rámci předmětu jsou řešeny specifické varianty návrhů zařízení pro odvod kouře a tepla, např. nestandardní situování ohniska požáru, proudění kouře z otvoru, proudění pod balkónovou konstrukcí, šíření kouře v atriích nebo koridorech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.