040-0007/03 – Bezpečnost technických zařízení (BTZ)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuMgr.Ing. Zdeněk GlombGarant verze předmětuMgr.Ing. Zdeněk Glomb
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GLO50 Mgr.Ing. Zdeněk Glomb
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s bezpečností technických zařízení jak je chápána z pohledu evropské normalizace, zejména Směrnice 89/392, 89/655 a navazujících směrnic. Kurs je doplněn seznámením s problematikou Státního odborného dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními podle zákona č. 174/1968 Sb. ve znění zákona č. 253/2005 Sb.

Povinná literatura:

1) NV 26/2003 Sb. 2) NV 27/2003 Sb. 3) NV 20/2003 Sb. 4) NV 17/2003 Sb. 5) NV 22/2003 Sb. 6) NV 42/2003 Sb. 7) Kacetl, V.: Tlaková zařízení, RoVS 2004, Rožnov p/R 8) Holinka,J.: Zdvihací zařízení, RoVS 2002, Rožnov p/R 9) Grossmann, F.: Elektrická zařízení ..., RoVS 2002, Rožnov p/R 10) Kociánová, V.: Plynová zařízení ..., RoVS 2002, Rožnov p/R

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tlaková zařízení. Definice. Základní ustanovení. Klasifikace technických zařízení. Podmínky uvádění tlakových zařízení do provozu. Základní požadavky. Všeobecné požadavky. Návrh zabezpečující náležitou pevnost. Ustanovení k zabezpečení bezpečné manipulace a provozu. 2. Výroba. Nerozebíratelné spoje. Nedestruktivní zkoušky, konečné posouzení. Konečná zkouška. Tlaková zkouška. Kontrola bezpečnostního výstroje. Návody k použití. Materiály. Specifické požadavky na tlaková zařízení. 3. Tlaková zařízení vystavená působení plamene. Potrubí. Specifické kvantitativní požadavky na některá tlaková zařízení: dovolené namáhání. Součinitel hodnoty spoje. Hydraulický zkušební tlak. 4. Grafy posuzování shody. Postupy posuzování shody. Zabezpečování jakosti výroby. Zabezpečování jakosti výrobků. Ověřování výrobků. Komplexní zabezpečování jakosti. Jednoduché tlakové nádoby. Definice. Rozsah platnosti. Základní požadavky: materiály.Ocelové nádoby. Hliníkové nádoby. Navrhování nádob. Výroba. Označení CE a popisy, návod k použití, konstrukční a výrobní podklady, definice a symboly. 6. Přepravitelná tlaková zařízení. Základní ustanovení. Uvádění přepravitelných tlakových zařízení na trh - podmínky. Postupy posuzování shody. Bezešvé ocelové lahve na plyny – technické požadavky. Výpočty částí namáhaných přetlakem. Konstrukce a jakost provedení. Zkoušky: mechanické, hydraulické. Svařované lahve na plyny z nelegované oceli. Konstrukce a jakost provedení. Zkoušky mechanické, hydraulické, nedestruktivní kontrola. 7. Výtahy. Základní ustanovení. Definice. Podmínky uvedení výtahů a bezpečnostních komponent na trh a do provozu. Postupy posuzování shody. Označení CE a jiné označování. 8. Konstrukce a výroba výtahů a bezpečnostních komponent. Všeobecně. Klec výtahu. Závěsná a podpěrná zařízení. Výtahový stroj. Ovládání. Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec. Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci. Jiná nebezpečí. Značení. Návod k používání. 9. Seznam bezpečnostních komponent. Přezkoušení typu bezpečnostních komponent. Přezkoušení typu výtahů. Zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent, komplexní zabezpečení jakosti bezp. komponent. Ověřování shody každého výtahu. Posouzení shody bezpečnostní komponenty s přezkoušeným typem. 10. Elektrická zařízení nízkého napětí. Základní ustanovení. Podmínky uvedení el. zařízení na trh. Postup posuzování shody. Základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení: všeobecné požadavky, ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení, ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrická zařízení. Vnitřní kontrola výroby. 11. Spotřebiče plynných paliv. Základní ustanovení. Podmínky uvedení spotřebiče na trh. Základní požadavky na spotřebiče plynných paliv. Materiály, konstrukce a výroba. Postupy posuzování shody. Prohlašování shody s typem. Systém jakosti. Konstrukční dokumentace. 13. Vyhrazená technická zařízení. Státní odborný dozor nad bezpečnosti práce – definice VTZ. Příčiny zvýšené míry rizika u VTZ. VTZ tlaková, rozdělení, popis, dokumentace tl. zařízení – pasport kotle, pasport tl. nádoby stabilní, tlakové nádoby k dopravě plynů – značení. VTZ zdvihací – revize, revizní technik, zkoušky po opravách. Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců. VTZ elektrická: odborná způsobilost osob. Ochranná opatření u el. zařízení. Ochrana před účinky statické elektřiny. Vliv prostředí na el. zařízení. Elektrická vedení: pevné, pohyblivé a poddajné. Revize a kontroly el. ručního nářadí. 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku