040-0011/01 – Dangerous Substances and Wastes (NLaO)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
FIS56 Ing. Světla Fišerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Information about the processes of burning, explosion and toxic acting and also characteristic properties of dangerous substances. Legislative provisions in accordance with the requirements of the European Union concerning manipulation with dangerous chemical substances. Knowledge of requirements regarding their safe transport (ADR, RID).

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vysvětlení procesů hoření a výbuchu, teorie oxidace hořlavých látek. 2. Hořlavé látky a jejich dělení, fyzikální a chemické vlastnosti ovlivňující hořlavost. 3. Druhy oxidačních prostředků, možné iniciační zdroje se zaměřením na proces samovznícení Fyzikální, chemické, biologické), zplodiny hoření a jejich toxicita. 4. Požadavky zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, principy právní úpravy, výkon státní správy. 5. Využití prováděcích předpisů zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - oznamování, klasifikace, správná laboratorní praxe, registrace. 6. Využití prováděcích předpisů zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - označování a balení, bezpečnostní list, hodnocení rizika chemických látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí, uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh a do oběhu. 7. Bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky -požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví. 8. Bezpečná přeprava nebezpečných látek - požadavky pro silniční a železniční přepravu nebezpečných látek a předmětů dle ADR a RID (třídění nebezpečných látek, podmínky pro zařazení nebezpečných látek do tříd, klasifikační kód, přepravní doklady, vybavení vozidel). 9. Požadavky bezpečné přepravy nebezpečných látek při vodní a letecké přepravě. 10. Přeprava nebezpečných odpadů - nebezpečné vlastnosti odpadů, povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů. 11. Získání potřebných informací o nebezpečné látce pro potřeby prevence i pro provedení zásahu. 12. Využití informačních systémů (např. DIAMANT, HAZCHEM, TRINS) 13. Využití příruček, tabulek, katalogů, odborné literatury, databází nebezpečných látek atd.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner