040-0017/03 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity3
Garant předmětuIng. Lenka Kissiková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Váchová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEL53 Ing. Petr Helán
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Reprodukovat posluchačům úkoly kladené na všeobecnou bezpečnost práce, zejména ve vztahu k šetření pracovních úrazů a jejich omezování. Vytváření a stanovení podmínek pro nezávadné pracovní prostředí, hygienu práce v návaznosti na platnou legislativu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účelem předmětu je komplexně připravit posluchače na výkon funkce bezpečnostního odborníka, a to v celém spektru BOZP. Hlavní cíl spočívá v seznámení se základními a ostatními předpisy BOZP, prevenci rizik a metodách jejich vyhodnocování včetně aplikace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Povinná literatura:

základní právní předpisy a jiné technické předpisy na úseku BOZP - zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - zákon č. 174/1968 Sb., o SOD, v platném znění - zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce - zákon č. 309/2005 Sb., bližší podmínky pro BOZP - vyhlášky ČÚBP a platná nařízení vlády

Doporučená literatura:

Není požadována další literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. ÚVOD Komplexnost problematiky, základní pojmy: ohrožení, riziko, míra nebezpečí; definice: pracovní úraz, nemoc z povolání, všeobecné choroby, vztah člověk – stroj – pracovní prostředí, charakteristika pracovních podmínek 2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika základních hygienických a pracovních rizik včetně základní ochrany proti nim. Rizika: prašnost, hlučnost, vibrace, optická rizika, ionizující záření, nevhodné mikroklima 3. POKRAČOVÁNÍ RIZIK Riziko mechanické, elektrické, chemické, výbušnost plynů, par, prachů, požární riziko 4. CHARAKTERISTIKA ZÁTĚŽE Zátěž aktivní a pasivní, adaptace, chemické škodliviny, jejich vliv na lidský organismus, PEL (expoziční limity), jejich stanovení 5. VNITŘNÍ VLIVY (VLIVY OSOBNOSTI) Psychické vlastnosti a schopnosti: temperament, charakter, potřeby, zájmy, motivace, kvalifikace – vědomosti, vzdělání, dovednosti, pracovní návyky 6. POKRAČOVÁNÍ VE VNITŘNÍCH VLIVECH Fyzický stav: věk, pracovní síla, nemoc, indispozice, únava, vyčerpání; vnější vlivy: vlivy pracovního prostředí – materiální, pracovní prostředky, složení ovzduší, mikroklima, hluk, vibrace, osvětlení 7. POKRAČOVÁNÍ VE VNĚJŠÍCH VLIVECH Sociální vlivy: pracovní doba, organizace práce, sociální zajištění, mezilidské vztahy; vlivy mimopracovního prostředí: společenské, rodinné, ostatní 8. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ RIZIK Základní pojmy, vyhodnocení rizik, metody zjišťování rizik, kvalitativní hodnocení, polokvantitativní hodnocení, kvantitativní hodnocení, posuzování systému, pojem: pravděpodobnost a následek, výpočet úrazové četnosti a závažnosti 9. POKRAČOVÁNÍ V POSUZOVÁNÍ RIZIK Měřitelné faktory, neměřitelné faktory, bodové metody, karty pro analýzu a hodnocení rizik, výpočty pro stanovení rizika 10. PRÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY V BOZP Význam právních předpisů, jejich tvorba, účel předpisů k zamezení úrazovosti, právní předpisy základní, základní nařízení vlády, základní vyhlášky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce (ČÚBP), systém bezpečnosti práce v Evropské unii a v ČR, systém řízení BOZP v ČR, úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, národní politika bezpečnosti práce, úkoly orgánů státních odborného dozoru (OIP, ITI) 11. VÝZNAM STATISTICKÝCH ÚDAJŮ V BOZP Zdroje a příčiny vzniku pracovních úrazů, vlastní vyplňování „Záznamu o úrazu“, nařízení vlády č. 494/2001 Sb., postup při šetření pracovních úrazů, význam přijímání opatření k neopakování, časové rozlišení mezi úrazem „ostatním“ a úrazem „závažným“, okruh organizací a institucí, kam se záznam odesílá 12. SANKCE NA ÚSEKU BOZP ZA PORUŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD Správní řád, správní řízení, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, přirážky k pojistnému, funkce a význam úrazových pojišťoven v oblasti BOZP, povinnosti zaměstnavatele v oblasti prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, definice nemocí z povolání, výběr nejzákladnějších nemocí z povolání, jejich prevence 13. ZÁKLADNÍ ATRIBUTY BOZP Přednosti kolektivní ochrany před individuální ochranou, vysvětlení pojmů vynucená a nevynucená ochrana zaměstnance, základní druhy ochran z hlediska technického: kryty koncové, vypínače, různé druhy dalších ochranných zařízení, opatření na úseku organizace práce, rozbor § 5 zákona č. 309/2006 Sb., základní charakteristika pracovních rizik u vyhrazených technických zařízení 14. REZERVA (Posouzení a seřazení jednotlivých průmyslových oborů podle úrazové četnosti a výskytu pracovních úrazů, průmyslová odvětví s nejvyšším počtem závažných a smrtelných pracovních úrazů, statistický přehled) - Hlavní statě ze zákona č. 65/1965 sb., zákoník práce, zejména § 132a - prevence rizik - Způsoby vyodnocení rizik a stanovení účinných způsobů jejich eliminace (technicko-organizační) - Nařízení vlády č. 494/2001 -pracovní úrazy a jejich hlášení - Seznámení s konkrétními způsoby šetření závažných pracovních úrazů (případně havárií) - Seznámení s vyhláškou ČUBP č. 48/1982 Sb., k vedení technické dokumentace ke strojům atechnologickým celkům - Základní bezpečnostní opatření k jednotlivým základním oborům průmyslu ( průmysl strojní, zpracovatelský, chemický, zemědělství, doprava) včetně vytýčení odvětví z nejvyšší úrazovou četností s důrazem na nebezpečnost strojních zařízení skupiny strojů z nejvyšším ohrožením, například tvářecí stroje, dřevoobráběcí stroje a pod. - vyhrazená technická zařízení, druhy a četnost prováděných revizí, zkoušek a měření včetně předepsaných lhůt, - systém lékařské preventivní péče, - práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvým. - systém řízení a kontroly nad bezpečností práce – funkce Státního odborného dozoru (SOD) dle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění - Nástin státní politiky v oblasti BOZP - Možná rizika z pohledu hygieny práce, nemoci z povolání, možnosti ohrožení zaměstnance (hluk, prašnost, vibrace, chemické škodliviny, špatné mikroklima, osvětlení, stres na pracovišti)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku