040-0017/04 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Lenka Kissiková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Kissiková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIS0003 Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
VAC09 Ing. Miluše Váchová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Reprodukovat posluchačům úkoly kladené na všeobecnou bezpečnost práce, zejména ve vztahu k šetření pracovních úrazů a jejich omezování. Vytváření a stanovení podmínek pro nezávadné pracovní prostředí, hygienu práce v návaznosti na platnou legislativu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účelem předmětu je komplexně připravit posluchače na výkon funkce bezpečnostního odborníka, a to v celém spektru BOZP. Hlavní cíl spočívá v seznámení se základními a ostatními předpisy BOZP, prevenci rizik a metodách jejich vyhodnocování včetně aplikace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Povinná literatura:

základní právní předpisy a jiné technické předpisy na úseku BOZP - zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - zákon č. 174/1968 Sb., o SOD, v platném znění - zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce - zákon č. 309/2005 Sb., bližší podmínky pro BOZP - vyhlášky ČÚBP a platná nařízení vlády

Doporučená literatura:

Není požadována další literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD Komplexnost problematiky, základní pojmy: ohrožení, riziko, míra nebezpečí; definice: pracovní úraz, nemoc z povolání, všeobecné choroby, vztah člověk – stroj – pracovní prostředí, charakteristika pracovních podmínek 2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika základních hygienických a pracovních rizik včetně základní ochrany proti nim. Rizika: prašnost, hlučnost, vibrace, optická rizika, ionizující záření, nevhodné mikroklima 3. POKRAČOVÁNÍ RIZIK Riziko mechanické, elektrické, chemické, výbušnost plynů, par, prachů, požární riziko 4. CHARAKTERISTIKA ZÁTĚŽE Zátěž aktivní a pasivní, adaptace, chemické škodliviny, jejich vliv na lidský organismus, PEL (expoziční limity), jejich stanovení 5. VNITŘNÍ VLIVY (VLIVY OSOBNOSTI) Psychické vlastnosti a schopnosti: temperament, charakter, potřeby, zájmy, motivace, kvalifikace – vědomosti, vzdělání, dovednosti, pracovní návyky 6. POKRAČOVÁNÍ VE VNITŘNÍCH VLIVECH Fyzický stav: věk, pracovní síla, nemoc, indispozice, únava, vyčerpání; vnější vlivy: vlivy pracovního prostředí – materiální, pracovní prostředky, složení ovzduší, mikroklima, hluk, vibrace, osvětlení 7. POKRAČOVÁNÍ VE VNĚJŠÍCH VLIVECH Sociální vlivy: pracovní doba, organizace práce, sociální zajištění, mezilidské vztahy; vlivy mimopracovního prostředí: společenské, rodinné, ostatní 8. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ RIZIK Základní pojmy, vyhodnocení rizik, metody zjišťování rizik, kvalitativní hodnocení, polokvantitativní hodnocení, kvantitativní hodnocení, posuzování systému, pojem: pravděpodobnost a následek, výpočet úrazové četnosti a závažnosti 9. POKRAČOVÁNÍ V POSUZOVÁNÍ RIZIK Měřitelné faktory, neměřitelné faktory, bodové metody, karty pro analýzu a hodnocení rizik, výpočty pro stanovení rizika 10. PRÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY V BOZP Význam právních předpisů, jejich tvorba, účel předpisů k zamezení úrazovosti, právní předpisy základní, základní nařízení vlády, základní vyhlášky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce (ČÚBP), systém bezpečnosti práce v Evropské unii a v ČR, systém řízení BOZP v ČR, úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, národní politika bezpečnosti práce, úkoly orgánů státních odborného dozoru (OIP, ITI) 11. VÝZNAM STATISTICKÝCH ÚDAJŮ V BOZP Zdroje a příčiny vzniku pracovních úrazů, vlastní vyplňování „Záznamu o úrazu“, nařízení vlády č. 494/2001 Sb., postup při šetření pracovních úrazů, význam přijímání opatření k neopakování, časové rozlišení mezi úrazem „ostatním“ a úrazem „závažným“, okruh organizací a institucí, kam se záznam odesílá 12. SANKCE NA ÚSEKU BOZP ZA PORUŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD Správní řád, správní řízení, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, přirážky k pojistnému, funkce a význam úrazových pojišťoven v oblasti BOZP, povinnosti zaměstnavatele v oblasti prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, definice nemocí z povolání, výběr nejzákladnějších nemocí z povolání, jejich prevence 13. ZÁKLADNÍ ATRIBUTY BOZP Přednosti kolektivní ochrany před individuální ochranou, vysvětlení pojmů vynucená a nevynucená ochrana zaměstnance, základní druhy ochran z hlediska technického: kryty koncové, vypínače, různé druhy dalších ochranných zařízení, opatření na úseku organizace práce, rozbor § 5 zákona č. 309/2006 Sb., základní charakteristika pracovních rizik u vyhrazených technických zařízení 14. REZERVA (Posouzení a seřazení jednotlivých průmyslových oborů podle úrazové četnosti a výskytu pracovních úrazů, průmyslová odvětví s nejvyšším počtem závažných a smrtelných pracovních úrazů, statistický přehled) - Hlavní statě ze zákona č. 65/1965 sb., zákoník práce, zejména § 132a - prevence rizik - Způsoby vyodnocení rizik a stanovení účinných způsobů jejich eliminace (technicko-organizační) - Nařízení vlády č. 494/2001 -pracovní úrazy a jejich hlášení - Seznámení s konkrétními způsoby šetření závažných pracovních úrazů (případně havárií) - Seznámení s vyhláškou ČUBP č. 48/1982 Sb., k vedení technické dokumentace ke strojům atechnologickým celkům - Základní bezpečnostní opatření k jednotlivým základním oborům průmyslu ( průmysl strojní, zpracovatelský, chemický, zemědělství, doprava) včetně vytýčení odvětví z nejvyšší úrazovou četností s důrazem na nebezpečnost strojních zařízení skupiny strojů z nejvyšším ohrožením, například tvářecí stroje, dřevoobráběcí stroje a pod. - vyhrazená technická zařízení, druhy a četnost prováděných revizí, zkoušek a měření včetně předepsaných lhůt, - systém lékařské preventivní péče, - práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvým. - systém řízení a kontroly nad bezpečností práce – funkce Státního odborného dozoru (SOD) dle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění - Nástin státní politiky v oblasti BOZP - Možná rizika z pohledu hygieny práce, nemoci z povolání, možnosti ohrožení zaměstnance (hluk, prašnost, vibrace, chemické škodliviny, špatné mikroklima, osvětlení, stres na pracovišti)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Písemka Písemka 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní