040-0021/01 – Accident Prevention (PHaN)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
DUB09 Ing. Roman Dubový
PES041 Ing. Miloš Pešák, Ph.D.
MAR33 Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define the types of accidents (incidents). Clarify industrial accidents and their effects. Analyze the major industrial accidents. Discuss legislative system security prevention and preparedness for major accidents (in the CR and the EU). Interpret safety standards and their application to ensure the safety of selected technologies

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Other activities

Summary

Types of accidents (incidents). Industrial accidents and their phenomena. Overview and analysis of major industrial accidents. Legislative securing the system of major accident prevention and preparedness (SEVESO Directives, Act No. 59/2006 Coll. on Major Accident Prevention). Analysis of basic safety requirements and their application to ensure the operational safety of chosen technologies.

Compulsory literature:

Schneid a kol. : Disaster management and preparedness, 2000 by CRC Press LLC. ISBN 1-56670-524-X

Recommended literature:

Council directive 96/82/EC and novelization 2003/105/ES,SEVESO II directive Council directive 2012/18/EU, SEVESO III directive

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mimořádné události - havárie - vysvětlení základních pojmů , dělení mimořádných událostí (přírodní, antropogenní, kombinované). 2. Příčiny průmyslových havárií s přítomností nebezpečných látek (poruchy zařízení, odchylky od normálních provozních podmínek, chyby člověka a organizační chyby). 3. Přehled a výklad proběhnuvších havárií ve světě i v ČR - požáry, výbuchy, úniky a uvolnění toxických látek, možné kombinace. 4. Možnosti identifikování nebezpečných látek - skupiny nebezpečných látek a jejich definování, informace o nebezpečných vlastnostech, bezpečnostních opatřeních a jejich označování - např. CAS číslo, číslo EINECS, ELINCS, databáze nebezpeč-ných látek, informace na internetu, informační systémy (DIAMANT, HAZCHEM, TRINS). 5. Klasifikace a číselné značení nebezpečných látek při přepravě (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti) silniční (ADR), železniční (RID), letecké i vodní. 6. Zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v Evropě, vznik a vývoj, novelizace směrnice Rady 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktivy., 7. Zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v ČR, vznik a vývoj, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a význam jeho prováděcích předpisů. 8. Povinnosti provozovatelů - oznamovací povinnost, zpracování bezpečnostního programu, zpracování bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a vnějšího havarijní plánu. 9. Povinnosti orgánů státní zprávy, MŽP, MV, ČIŽP a především krajských úřadů - stanovení zóny havarijního plánování a vnějšího havarijní plánu pro stanovenou zónu. 10. Zásady aktivní a pasivní protipožární a protivýbuchové prevence technologických procesů. 11. Rozbor a aplikace preventivních a bezpečnostních opatření pro hořlavé kapaliny (ČSN 650201). 12. Rozbor a aplikace preventivních a bezpečnostních opatření pro zkapalněné plyny (ČSN 650205). 13. Aplikace požadavků prevence a havarijní připravenosti, na základě provedené analýzy rizika, pro vybraný technologický proces, např. výroba PVC.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 35  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.