040-0021/04 – Accident Prevention (PHaN)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define the types of accidents (incidents). Clarify industrial accidents and their effects. Analyze the major industrial accidents. Discuss legislative system security prevention and preparedness for major accidents (in the CR and the EU). Interpret safety standards and their application to ensure the safety of selected technologies

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Other activities

Summary

Types of accidents (incidents). Industrial accidents and their phenomena. Overview and analysis of major industrial accidents. Legislative securing the system of major accident prevention and preparedness (SEVESO Directives, Act No. 59/2006 Coll. on Major Accident Prevention). Analysis of basic safety requirements and their application to ensure the operational safety of chosen technologies.

Compulsory literature:

Schneid a kol. : Disaster management and preparedness, 2000 by CRC Press LLC. ISBN 1-56670-524-X

Recommended literature:

Council directive 96/82/EC and novelization 2003/105/ES,SEVESO II directive Council directive 2012/18/EU, SEVESO III directive

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mimořádné události - havárie - dělení mimořádných událostí (přírodní, antropogenní) - příčiny průmyslových havárií (poruchy zařízení, odchylky od normálních provozních podmínek, chyby člověka a organizační chyby) 2. Přehled a výklad proběhnuvších havárií - požáry - výbuchy - úniky a uvolnění toxických látek 3. Možnosti identifikování nebezpečných látek - skupiny nebezpečných látek a jejich definování - informace o nebezpečných vlastnostech, bezpečnostních opatřeních a jejich označování - např. CAS číslo, číslo EINECS (databáze nebezpečných látek, informace na internetu apod.) - klasifikace a číselné značení nebezpečných látek při přepravě (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti) silniční (ADR), železniční (RID), letecké i vodní, využití informačních systémů (DIAMANT, HAZCHEM, TRINS) 4. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie - v Evropě (směrnice Rady EU 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktiva) - v ČR (zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisy) - povinnosti provozovatelů (oznamovací povinnost, zpracování bezpečnostního programu, zpracování bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a vnější havarijní plán) - povinnosti orgánů státní zprávy (MŽP, MV, ČIŽP, okresní úřady) 5. Havarijní plán regionu - obsah a způsob zpracování okresního havarijního plánu (informační část, operativní část) - postavení, složení a činnost okresní havarijní komise 6. Rozbor a aplikace základních preventivních opatření a požadavků havarijní připravenosti - aktivní a pasivní protipožární a protivýbuchová prevence - aplikace požadavků na základě provedené analýzy rizika při skladování, výrobě (vybrané technologické procesy) i při dopravě

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner