040-0024/02 – Hygiena v průmyslu (HvP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Světla Fišerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Světla Fišerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIS56 Ing. Světla Fišerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o parametrech a metodách hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí. Integrace a sumarizace poznatků při provádění hygienických hodnocení v podmínkách odlišných specifik průmyslových odvětví. Realizace hygienických hodnocení, kategorizace prací a uplatňování hygienických intervencí.

Vyučovací metody

Anotace

Výklad a vysvětlení vlivu pracovních podmínek na zdraví při práci a jejich stanovení v rámci platné legislativy ČR. Přehled faktorů a jejich vliv na charakter pracovních podmínek. Postupy komplexního hodnocení rizik, kategorizace práce, hodnocení zdravotního rizika. Postupy a metody hodnocení pracovního prostředí a postupy zpracování a sledování preventivních opatření s cílem minimalizace faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví.

Povinná literatura:

Fišerová S.: Hygienické minimum, SPBI 2005, Tuček et al: Pracovní lékařství pro praxi, GRADA, 2005 Jirák Z. a kol: Pracovní lékařství, III.díl, Hygiena práce ve základních výrobních odvětvích, CIVOP Praha, 1996, Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce Zákon č.258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vyhláška MZd. č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení pro práci s azbestem a biologickými činiteli, Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění včetně navazujících předpisů Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č.1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícícm zářením

Doporučená literatura:

Motyčková P.: Kategorizace práce, ASPI 2005 Málek B.: Hygiena práce, Avicenum, 1987, Jokl M.: Optimalizace fyzikálních podmínek pro práci člověka, Práce 1984, Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum 1990, Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čisticích a dezinfekčních prostředků, Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, od 1.1.2008: zákonč.266/2006 Sb., příloha č.1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia předmětu, ochrana veřejného zdraví, ochrana zdraví při práci, hygiena práce, hygiena v průmyslu, právní rámec, hierarchie státní správy 2. Zásady a podmínky kategorizace prací, povinnosti zaměstnavatelů pro zjišťování míry rizika RF práce 3. Požadavky na zpracování návrhu kategorizace prací, podmínky měření úrovně RF, hodnocení zdravotních rizik, odlišnosti managementu ochrany zdraví v různých průmyslových odvětvích 4. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví při těžbě nerostů, kategorizace aerosolů v ovzduší, metody měření a hodnocení prachu 5. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví v hutnictví, kategorizace chemických látek v pracovním ovzduší, ochrana zdraví při práci s nebezpečnými látkami 6. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví ve slévárenství, kategorizace hluku a vibrací, metody měření a hodnocení 7. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví ve strojírenství, kategorizace výskytu neionizujícího záření a el.mag. polí, lasery 8. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví ve stavebnictví, kategorizace tepelné a chladové zátěže, metody měření a hodnocení 9. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví v zemědělství, kategorizace fyzické zátěže a pracovních poloh, metody měření a hodnocení 10. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví ve sklářském a keramickém průmyslu, kategorizace psychické zátěže, psychická způsobilost pro výkon práce 11. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví v textilním průmyslu, kategorizace zrakové zátěže, požadavky na osvětlení pracovišť 12. Specifika zdravotních rizik a ochrany zdraví ve zdravotnictví, kategorizace biologických činitelů 13. Vývoj kategorizace prací, výskytu RF práce a NzP, další taxativní požadavky v oblasti průmyslové hygieny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.