040-0027/05 – Transport of Dangerous Substances and Wastes (TNLaO)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Explain the modes of transport of hazardous substances in the enterprise and security. Assess the security measures in transport pipelines. Compare the requirements for the transport of dangerous goods by road, rail, air and sea. Recommend means of transport equipment. Process documentation for transportation, as well as an emergency.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Methods of transport of dangerous substances in enterprises, hazard identification and safety measures. Safety measures in transport pipelines.Regulations for the transport of dangerous substances and wastes in the Czech Republic, application of international regulations (ADR agreement, RID code), requirements of transport by water and air. Labelling of dangerous substances and wastes, equipment of transport means, documentation for transport also in case of accident.

Compulsory literature:

Guidance on the transportation of hazardous substances. Environmental Health and Safety Services University of St Andrews, Scotland

Recommended literature:

UNECE Safety Guidelines/Good Practices For Pipelines - draft

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V PODNIKU Dopravní systémy pro kapaliny a plyny. Rozbor hlavních příčin vzniku havárií v podniku a požadovaná opatření. 2. BEZPEČNOST ČERPADEL A KOMPRESORŮ Princip a druhy čerpadel - požadovaná opatření. Princip a druhy kompresorů - požadovaná opatření. 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI DOPRAVĚ PRODUKTOVODY Současný stav v ČR. Směrnice pro komplexní zajištění bezpečnosti produktovodů -pravidla pro bezpečnost produktovodů, doporučení pro provozovatele produktovodů, doporučení pro orgány veřejné správy. 4. PIMS Rozbor a provedení PIMS (systém managementu integrity potrubí), praktické aplikace. 5. ROZBOR HAVÁRIÍ PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK VE SVĚTĚ I V ČR. Příklady havárií a jejich rozbor. Využití dopravního informačního systému DOK. 6. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR). Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID). Zajištění přepravy v ČR formou Sdělení MZV (silniční i železniční přeprava) 7. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Předpisy pro přepravu nebezpečných nákladů letecky (IATA DGR), předpisy pro námořní přepravu nebezpečných nákladů (IMDG) 8. JEDNOTNÉ POŽADAVKY PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PO SILNICI A ŽELEZNICI Třídění nebezpečných látek, podmínky pro zařazení do jednotlivých tříd, klasifikační kódy, využití databáze ADRem, klasifikace tunelů. 9. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V RÁMCI PŘEPRAVY Číselné značení (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti), značení kusového zboží. 10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V RÁMCI PŘEPRAVY Značení dopravních prostředků, přepravní doklady. 11. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Povinnosti přepravce, dopravce , odesilatele atd. a způsob jejich zajištění 12. INSTITUT BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE Ustavení bezpečnostního poradce a jeho povinnosti . 13. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Nebezpečné vlastnosti odpadů, katalog odpadů, povinnosti při přepravě odpadů, evidence odpadů při přepravě. 14. RESERVA

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner