040-0039/02 – Fire and Explosion Hazard Analysis (ANPaV)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Assess how to perform risk analysis of toxic substances, fire and explosion in storage, production and processing of dangerous substances and assessment of associated risks. Compare methods for hazard identification of technological processes used in the world and CR. Explain to estimate the consequences of accidents under various process conditions and for various disorders and variations. Apply to selected physical and chemical processes.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Explanation of the role and method of doing the analysis of hazard of toxic substance release, fire origin and explosion during dangerous substance storage, production and treatment and the assessment of associated risks. Methods of hazard identification in technological processes used in the world and also in the Czech Republic. Estimate the consequences of accidents different process conditions and for various disorders and variations. Application to selected physical and chemical processes.

Compulsory literature:

Taylor, J.R.: Risk Analysis for Process Plant, Pipelines and Transport. 1.Edit., London, E a FN Spoon Imprint Chapman and Hall. England 1994. Dow´s Fire & Explosion Index - příručka, 7. vydání, Sichr. New York. 1994 Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. Centre for Chemical Process Safety. New York. 1992. ISBN: 978-0-8169-0491-4 Method´s for the Calculation of physical effects due to releases of hazardous liquids and gases. CPR 14 E Yellow Book. 1997 Guidelines for Quantitative Risk Assessment. CPR 18E Purple Book. Hague. 1999. ISBN: 90-12-08796-1

Recommended literature:

Taylor, J.R.: Risk Analysis for Process Plant, Pipelines and Transport. 1.Edit., London, E a FN Spoon Imprint Chapman and Hall. England 1994. Dow´s Fire & Explosion Index - příručka, 7. vydání, Sichr. New York. 1994 Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. Centre for Chemical Process Safety. New York. 1992. ISBN: 978-0-8169-0491-4 Method´s for the Calculation of physical effects due to releases of hazardous liquids and gases. CPR 14 E Yellow Book. 1997 Guidelines for Quantitative Risk Assessment. CPR 18E Purple Book. Hague. 1999. ISBN: 90-12-08796-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí úniku látek, vzniku požáru a výbuchu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu - vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost) - vysvětlení postupu při analýze rizik technologických procesů a její využití 2. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí úniku látek, požáru a výbuchu ve světě i v ČR - současný stav v ČR - tradiční metody , např. Bezpečnostní audit, Co se stane když…, Metoda kontrolních záznamů - nové metody, např. FTA, HAZOP, HAZAN, FMEA, Analýza příčin následků 3. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát - výpočetní metody vzniku hořlavého souboru (hořlavé či výbušné koncentrace) za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách a výpočet zón zamoření - počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX 2001 (jednorázový únik, kontinuální únik definovaný - pro toxické i hořlavé chemické látky, jev BLEVE, plošný požár, „jet fire“ apod., program ALOHA, program Whazan, program Effect, metoda odhadu společenskéko rizika metodou TEC DOC 727 - řešení modelované havárie (ve výrobě i při přepravě) 4. Komlexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií - fyzikálních i chemických procesů (např. ohřev, sušení, rektifikace, hydrogenace, hydrochlorace, polymerace, nitrace, oxidace) - zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek ( především kapalin a plynů) - vliv různých faktorů na TBP a jejich přímá aplikovatelnost v praxi - zdůraznění charakteru procesu i pracovních podmínek - druhy odchylek a poruch

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner