040-0045/01 – Bezpečnost v chemickém průmyslu (BvCHP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
DUB09 Ing. Roman Dubový
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat druhy průmyslových havárií, jejich závažnost a jevy. Diskutovat provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Formulovat postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů včetně používaných metod. Sumarizovat legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Druhy průmyslových havárií, jejich závažnost a jevy. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů včetně používaných metod. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií.

Povinná literatura:

Bartlová I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, druhé upravené vydání, 193 s., ISBN 978-80-7385-005-0 Bartlová I., Pešák M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových haváriíII. SPBI Spektrum, Ostrava 2003, 138 s., ISBN 80-86634-30-2 Bartlová I.: SEVESO II. SPBI Spektrum II. Ostrava 1998, 42s.,ISBN 80-86111-20-2

Doporučená literatura:

Manuál programu ROZEX

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslové havárie. Druhy havárií (požáry, výbuchy, úniky a uvolnění toxických látek),jejich závažnost. Jevy havárií (např. BLEVE, VCE, Runaway reakce). Rozbor známých závažných havárií 2. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost). Rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu v chemickém průmyslu. 3. Postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů. Vysvětlení provedení jednotlivých kroků analýzy a hodnocení rizik technologických procesů, její využití v praxi. 4. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí ve světě i v ČR. Současný stav v ČR a ve světě. Nesystematické metody, např. Metoda kontrolních záznamů, Co se stane když… Relativní hodnocení (indexové metody). Systematické metody, např. FTA, HAZOP, FMEA. 5. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků (pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát). Výpočetní metody vzniku hořlavého souboru za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách, výpočet zón zamoření. Počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX. Metoda odhadu společenského rizika metodou IAEA - TEC DOC 727. 6. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v Evropě. Směrnice Rady EU 96/82/ EC, tzv. SEVESO II. Direktiva. Vyplývající povinnosti. Vysvětlení potřeb dalšího vývoje (novelizace). 7. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v ČR. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. Povinnost provozovatelů (ohlašovací povinnost, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, havarijní plány) a státní správy. 8. Fyzikálně chemické vlastností a technicko bezpečnostní parametry chemických látek (TBP). Zaměřeno na kapaliny a plyny. Vysvětlení pojmů: teplota vzplanutí, teplota vznícení, hranice výbušnosti, výbuchové charakteristiky, MEBS, MZP, LOI. Jejich využití při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a pro zajištění bezpečnosti technologií. 9. Charakteristika technologických procesů a pracovních podmínek. Zdůraznění znalostí provedení technologických procesů i pracovních podmínek pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Rozbor možných odchylek a poruch. Chyby člověka. 10. Zásady ochrany proti úniku nebezpečných látek, požáru a výbuchu. Aktivní a pasivní protipožární a protivýbuchová prevence. Aplikace základních bezpečnostních opatření. 11. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Fyzikální procesy - ohřev, sušení. rektifikace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 12. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Fyzikální procesy - rektifikace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 13. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Chemické procesy - hydrogenace, hydrochlorace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 14. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Chemické procesy - polymerace, nitrace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.