040-0045/02 – Bezpečnost v chemickém průmyslu (BvCHP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUB09 Ing. Roman Dubový
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat druhy průmyslových havárií, jejich závažnost a jevy. Diskutovat provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Formulovat postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů včetně používaných metod. Sumarizovat legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Druhy průmyslových havárií, jejich závažnost a jevy. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů včetně používaných metod. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií.

Povinná literatura:

Bartlová I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, druhé upravené vydání, 193 s., ISBN 978-80-7385-005-0 Bartlová I., Pešák M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových haváriíII. SPBI Spektrum, Ostrava 2003, 138 s., ISBN 80-86634-30-2 Bartlová I.: SEVESO II. SPBI Spektrum II. Ostrava 1998, 42s.,ISBN 80-86111-20-2

Doporučená literatura:

Manuál programu ROZEX

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslové havárie. Druhy havárií (požáry, výbuchy, úniky a uvolnění toxických látek),jejich závažnost. Jevy havárií (např. BLEVE, VCE, Runaway reakce). Rozbor známých závažných havárií 2. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost). Rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu v chemickém průmyslu. 3. Postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů. Vysvětlení provedení jednotlivých kroků analýzy a hodnocení rizik technologických procesů, její využití v praxi. 4. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí ve světě i v ČR. Současný stav v ČR a ve světě. Nesystematické metody, např. Metoda kontrolních záznamů, Co se stane když… Relativní hodnocení (indexové metody). Systematické metody, např. FTA, HAZOP, FMEA. 5. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků (pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát). Výpočetní metody vzniku hořlavého souboru za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách, výpočet zón zamoření. Počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX. Metoda odhadu společenského rizika metodou IAEA - TEC DOC 727. 6. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v Evropě. Směrnice Rady EU 96/82/ EC, tzv. SEVESO II. Direktiva. Vyplývající povinnosti. Vysvětlení potřeb dalšího vývoje (novelizace). 7. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v ČR. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. Povinnost provozovatelů (ohlašovací povinnost, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, havarijní plány) a státní správy. 8. Fyzikálně chemické vlastností a technicko bezpečnostní parametry chemických látek (TBP). Zaměřeno na kapaliny a plyny. Vysvětlení pojmů: teplota vzplanutí, teplota vznícení, hranice výbušnosti, výbuchové charakteristiky, MEBS, MZP, LOI. Jejich využití při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a pro zajištění bezpečnosti technologií. 9. Charakteristika technologických procesů a pracovních podmínek. Zdůraznění znalostí provedení technologických procesů i pracovních podmínek pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Rozbor možných odchylek a poruch. Chyby člověka. 10. Zásady ochrany proti úniku nebezpečných látek, požáru a výbuchu. Aktivní a pasivní protipožární a protivýbuchová prevence. Aplikace základních bezpečnostních opatření. 11. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Fyzikální procesy - ohřev, sušení. rektifikace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 12. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Fyzikální procesy - rektifikace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 13. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Chemické procesy - hydrogenace, hydrochlorace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 14. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Chemické procesy - polymerace, nitrace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.